Förändrade ekonomiska förhållanden, nya politiska prioriteringar och nya tekniska lösningar är några av de utmaningar som dagens företag både inom offentlig och privat sektor ställs inför. 

WSP erbjuder kvalificerad rådgivning och vägledning som hjälper våra kunder att fatta rätt beslut. Våra strategiska rådgivningstjänster används ofta av uppdragsgivare som anskaffar, utvecklar, finansierar och investerar i infrastruktur-, fastighets-, energi- och industritillgångar. Att förstå, identifiera och hantera risker är kärnan i allt vi gör, för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och utveckla sin affär.

Vi förstår den svenska marknaden samtidigt som vi kan erbjuda expertis och best practice-lösningar genom vår omfattande globala erfarenhet. I våra team finns både en bred expertis och resultatinriktad affärsmässighet. 

WSP erbjuder strategisk rådgivning under ett projekts hela livscykel, från analys till färdigt resultat inom våra huvudområden; infrastruktur, fastigheter, energi och industri.

 

WSP kan hjälpa till med:

 • Strategiska näringslivs-, bransch- och policyanalyser
 • Styrmedels- och konsekvensutredningar
 • Marknads- och omvärldsanalyser 
 • Miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Site master plan studier
 • Strategisk och taktisk logistik samt Trafikanalys
 • Processledning och organisationsutveckling
 • Klimatanpassningsstrategier och åtgärder
 • Innovationsanalys och innovationsstrategi
 • Handelsanalys och investeringsrådgivning
 • Samhällsekonomisk analys
 • Riskhantering
 • Global best practice
 • Resurs- och kapacitetsplanering i projekt, projektmognadsmätning, projektrevision
 • Projektstart, etablering av projektkontor
 • Portföljstyrning och projektmodeller
 • Rolling stock

 

Strategisk rådgivning i projektverksamhet

Många av våra kunder har behov av att förbättra sin projektverksamhet på övergripande nivå. Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett antal tjänster av rådgivningskaraktär som alla syftar till att hjälpa våra kunder att öka sin projektmognad på olika sätt.  WSP erbjuder projektdrivna verksamheter strategisk rådgivning inom tre huvudområden; Förändringsledning, där fokus läggs på ledarskapet hos individen, Ledning och styrning med fokus på projekt-, program- eller portföljstyrning, samt Verksamhetsutveckling med fokus på företagsstrategier och samverkan.
 

Strategisk rådgivning för offentlig sektor

WSP erbjuder strategisk rådgivning inom fem huvudområden; nationell, regional och kommunal samhälls- och stadsutveckling där vi bistår våra uppdragsgivare i deras arbete att förstå omvärldens påverkan på våra städer och regioner så att de på olika sätt kan stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft. Miljö, hållbarhet och samhällsekonomi, där vi bistår med klimatanpassningsåtgärder och hållbarhetsprogram. Strategisk och taktisk logistik, med trafik- och godsflödesanalyser inom både väg-, järnväg och sjötransporter. Transportsystem och trafikanalys, med fokus på hur våra transporter kan bli mer effektiva samt  processledning och organisationsutveckling.

Strategisk rådgivning för energi- och industriföretag

WSP genomför utredningar, kartläggningar och analyser av energimarknader. Våra experter har specialistkompetens inom förnybar energi, både fasta, flytande och gasformiga biobränslen samt sol, vind och vatten. WSP erbjuder strategiska utredningar inom följande huvudområden: Marknadskartläggningar, befintliga och framtida produkters tillgång och efterfrågan på marknaden samt prisbildningsmekanismer, historiskt och i ett framtidsperspektiv; Påverkan av EU-direktiv, ny lagstiftning och nya styrmedel; marknad och omvärldsanalys i samband med uppköp/försäljning samt teknikinventeringar/utvärdering samt trender för teknikutveckling.  WSP erbjuder också Site master plan-studier  som ger en sammanfattande plan, en tydlig genomgång av alternativ samt underlag för framtida investeringar. En site master plan är ett viktigt underlag för en industriföretagsledning för att få en överblick och detaljerad analys av konsekvenser av olika framtidsscenarion. Det är en robust affärsprocess som sammanfattar och analyserar alternativ, bedömer möjligheter och risker både gällande investeringskostnader och livscykelkostnader.