Trafikteknik är mer än att bara få fordon och fotgängare att förflytta sig effektivt. Det handlar om att säkerställa att infrastrukturen är säker, tillgänglig och utformad för alla trafikanter. WSP arbetar med både offentliga och privata kunder, och våra team hanterar ärenden som omfattar allt från nybyggnationer till förändring av befintlig infrastruktur för att bättre möta aktuella behov.


Det slutgiltiga målet med multimodala transportnät är att säkerställa att människor och gods kan förflytta sig säkert och effektivt på gator och vägar. Trafikteknik hjälper till att lösa problemen som hindrar den processen. Förutom design och konstruktion av transportinfrastrukturer så handlar trafikteknik om de funktionella delarna av väggeometri som gör att allt flyter, till exempel trafikskyltar, trafiksignaler, vägkorsningar och vägmarkeringar. 

WSP erbjuder ett komplett utbud av trafiktekniska lösningar till kommunala, regionala och nationella kunder. Våra konsulter hjälper kunderna att lösa trafikproblem, allt från specifika platsförbättringar och signaltider till en komplett designprocess vid större vägprojekt. Vår expertis omfattar trafiksignalering, systemdetektering, belysning, vägskyltar och trafikkanalisering och underhåll.

 WSP har erfarenhet av forskning, modellering, riskhantering, planering, granskning och implementering av förbättringar av vägar och trafikleder i och utanför städer. Vi använder oss av konstruktionslösningar och beteendestyrande metoder som hastighetsbegränsningar, stadssanering, gatudesign, multimodala gator och delade utrymmen. 

 

WSP hjälper till med

 • Optimera vägutrymme
 • Utveckla strategier och program för trafiksäkerhet
 • Utvärdera och implementera trafikskyddsåtgärder som minskar risken för kollisioner
 • Tillgänglighet, parkering och trafikpåverkan
 • Vägdesign som integrerar gång- och cykeltrafik och genomfartstrafik
 • Design och drift av vägkorsningar
 • Trafiksäkerhetsstudier
 • Riskhantering
 • Tunnelsäkerhet
 • Kapacitetsstudier, mikro- och meso-modellering
 • Utredning och design av trafiksignalanläggningar, och andra trafikinformatiksystem
 • Trafiksanering
 • Trafikskyltar och markeringar
 • Trafiksignaler
 • Cirkulationsplatser
 • Variabla meddelandesignaler
 • Fotgängarutrymmen, förvaltning och boende i byggområden
 • Åtgärder för bussprioritering
 • Cykelanläggningar
 • Design och samordning av trafiksignaler
 • Transport och trafikräkning/undersökningar