I en värld där allt blir snabbare, tätare, högre, större, starkare och smartare lever vi människor med samma känslor och behov som vi alltid haft. Utvecklingen har bidragit till möjligheter, men också utmaningar. De säkerhetshot vi möter i dag, allt från traditionell brottslighet till terrorism och cyberattacker, utvecklas ständigt och vi utsätts för allt fler risker. 


WSP erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom trygghet och säkerhet genom kvalitetssäkrade processer, rätt kompetens, kostnadseffektivitet, samordning och struktur genom hela projektet för att skydda människor, egendom och företag mot förlust och skada.  Vi tar ett helhetsansvar och deltar i allt från förstudier till nyckelfärdigt projekt och utvecklingen av hela organisationer. 
 

Crowd Management – normalflöden

Analys av normalflöden görs i syfte att optimera personflöden ur säkerhets-, trygghets- och servicesynpunkt för att minimera flödeskonflikter och förbättra upplevelsen. Analysen kan göras inför byggnation, ombyggnation eller av befintlig miljö för att optimera flödena utifrån befintliga förutsättningar. Flödes- och köoptimering kan också göras mot affärsnytta. Vi arbetar med beräkningsmatriser och simuleringsverktyg för att beräkna och visualisera personflöden. WSP arbetar bland annat med programmen STEPS och Pathfinder. 
 

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar. Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det ska vara tydligt vem som gör vad i en organisation vid en allvarlig och svårhanterlig händelse – innan krisen inträffar. WSP kan krisplanering och nödlägesplanering för olika typer av organisationer och kan även genomföra anpassade krisövningar. 
 

Systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt säkerhetsarbete innefattar säkerhetssamordning i tre delar: Organisation, administration samt fastighet och anläggning (fysisk säkerhet). I detta ingår bland annat policys, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, säkerhetsskydd och skalskyddsbeskrivningar. WSP har erfarenhet av att arbeta med systematiskt säkerhetsarbete inom flertalet olika organisationer, däribland hamnar och vattenverk. 

Säkerhetsmedveten organisation

WSP arbetar med implementering av säkerhetskultur i syfte att skapa säkerhetsmedvetenhet i organisationer. De mjuka delarna av det systematiska säkerhetsarbetet är minst lika viktigt som de fysiska delarna och en säkerhetskultur i en organisation är ett levande arbete som innefattar rutiner så väl som mentalitet hos medarbetare. Vi kan hjälpa till med framtagande av rutiner och utbildning av personal för att öka medvetenheten kring säkerhet i stort och smått.  
 

Trygghetsprojektering och trygghetsinventering

WSP genomför riskinventering utifrån ett trygghetsperspektiv för att identifiera och tydliggöra brister och bedöma prioriteringen av riskerna för att underlätta vid utförandet av åtgärderna. Detta i syfte att skapa säkra och trygga inom- och utomhusmiljöer. Med hjälp av belysning, fria siktlinjer och aktivitetspunkter tillskapas trygga miljöer som blir oattraktiva för brottsliga handlingar och ger mervärde i form av en trygg miljö. Vi genomför inventeringar av befintliga inne- och utomhusmiljöer för att identifiera risker ur ett trygghetsperspektiv.
 

Evenemangssäkerhet

Säkerhetsplanering och riskanalys är en viktig del av planeringen av ett evenemang. WSP har lång erfarenhet av evenemang med upp till 70.000 besökare och erbjuder konsultation hela vägen från planering till operativt genomförande. Arbetet  innefattar bland annat utformning av evenemangsområde inkluderat entré- och scenstaketsbyggnation, kapacitetsberäkningar, handledning i tillståndsansökan, riskanalyser, analys av personalbehov, utbildning samt ledningsstöd.