En olycka under mark kan potentiellt få mycket stora konsekvenser, vilket medför att säkerheten har extra hög prioritet när nya tunnlar och överdäckningar ska byggas. Särskilt höga krav ställs på projektets riskhantering. Riskhantering i komplexa tunnelprojekt och brandskydd av tunnlar är specialistområden inom WSP. Vår roll är att hjälpa partners, beställare och kunder planera och bygga en så trygg, trevlig, säker och välfungerande tunnelsäkerhet som möjligt.


WSP har lång erfarenhet från arbete med riskhantering i tunnlar samt brandskydd och utrymningssäkerhet i tunnlar. Vi har vana av att arbeta i projektets alla skeden - från tidiga utredningsskeden och förstudier där vi genomför analyser och upprättar koncept för brandskydd och personsäkerhet. Vi arbetar ofta i projekteringsorganisationen under systemhandlingsskede, bygghandlingsskede och upprättar förfrågningsunderlag samt i relationshandlingsskedet.

För verifiering av brand- och utrymningssäkerheten är det vanligt att vi arbetar med 3D-simuleringar av brand- och brandgasspridning och personflöden under en utrymningssituation.  I projekt där transporter av farligt gods kommer trafikera tunneln eller överdäckningen behöver risken för en farligt godsolycka utredas och erforderliga skyddsåtgärder implementeras i projekteringen. WSP utför riskbedömningar som utgör beslutsunderlag för samråd med berörda myndigheter och underlag för projektering till tunnelns vägplan eller järnvägsplan.

Under projektets byggskede kan vi hjälpa till att säkerställa brandsäkerheten genom att upprätta en plan för brandskydd under byggtid samt hjälpa till med uppföljning. Vi kan hjälpa till med uppföljningar av den tekniska brandsäkerheten och det organisatoriska brandskyddsarbetet även efter projektets slut under driftskedet.

Utöver väg- och järnvägstunnlar har vi vana av att arbeta med ledningskulvertar under mark. Denna typ av anläggningar är ofta sekretessbelagda och vi har erfarenhet av att arbeta i SUA-klassade projekt.

Förutom att arbeta i projekteringsorganisationen kan vi också bidra som beställarstöd eller specialister i beställarorganisationen. Vi har erfarenhet från ett stort antal omfattande tunnelprojekt som till exempel Citybanan, Norra Länken, Västlänken, Slussen, utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm och Förbifart Stockholm. 

Utöver att arbeta i projekt är vi med och utvecklar regelverk, riktlinjer och vägledningsdokument för tunnelsäkerhet åt myndigheter och större företag. Förutom den tekniska säkerheten i tunnelprojekt kan vi också hjälpa till med projektriskhantering, där risker för bland annat projektets ekonomi och tidplan hanteras.