Lösningar för vägar och gator måste vara långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva. Det gäller allt från lokala tillfartsvägar till stora strategiska trafikleder i städer och på landsbygd. Vägarna används av privatpersoner, kollektivresenärer och näringslivets transporter. Vi måste därför prioritera trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag. En stor del av samhällets kapital är investerat i vägar och måste förvaltas genom att förlänga livslängden på gator och vägar.


Planeringen av trafikleder, vägar och gator är en fin balansgång mellan projektets funktionskrav, verklighetens begränsningar och behovet av att passa in infrastrukturen i omgivande miljö. Under hela processen från genomförbarhetsstudier till planering, projektering, upphandling, genomförande och förvaltning krävs teknisk expertis för att säkerställa optimal effektivitet och säkerhet samtidigt som kostnader och miljöpåverkan minimeras. WSPs experter arbetar varje dag med den här typen av frågor runt om i världen. I Kina levererade vi en strategiplan för hållbara stadstransporter i staden Changzhi på uppdrag av globala miljöfonden som förvaltas av Världsbanken. Uppdraget handlade om att stimulera användandet av kollektivtrafik, minska trafikens miljöpåverkan och förbättra mobiliteten i staden. Våra ingenjörer använder sig av innovativa lösningar för att leverera långsiktigt hållbara projekt när nya vägar och gator planeras i städer och på landsbygden samt när befintliga vägar behöver breddas och förbättras. Vi har expertis inom konceptstudier, planering och detaljerad projektering av vägar och trafikleder i städer och på landsbygd.

Det finns ett antal större projekt där WSP har huvudansvaret för projektering av väganläggningar:

 • Förbifart Stockholm
 • E4/E20 Essingeleden – Södra Länken
 • Östlig Förbindelse

 

WSPs kostnadseffektiva lösningar hjälper kunderna att höja säkerheten, minska trängseln, förlänga gators och vägars livslängd samt förbättra mobiliteten. Vi levererar designlösningar med hjälp av våra duktiga ingenjörer och avancerade programvaror för vägprojektering.

WSPs tjänster för motorvägar, vägar och gator:

 • Väg- och Gatuutformning
 • Överbyggnadsdimensionering
 • Tekniska beskrivningar
 • Kostnadsbedömningar
 • Detaljplaner
 • Vägplaner
 • Förfrågningsunderlag
 • Byggplatsuppföljning
 • Relationshandlingar

 

WSPs kompetens när det handlar om att utveckla intelligenta transport- och reseinformationssystem spelar också en viktig roll i vår designprocess genom optimeringen av mobilitet och nätverk för trafikledning. Våra projekteringstjänster för motorvägar, vägar och gator kompletteras av vår erfarenhet av brokonstruktioner där besiktnings- och analystjänsterna även innefattar bedömning av lastkapacitet, underhåll, nödreparationer och ombyggnationer. WSPs ingenjörer bidrar med sin kompetens genom att utveckla och implementera nya beläggningsmetoder vid exempelvis upprustning av det befintliga vägnätet.

Andra WSP-tjänster vid planering av vägar och gator:

 • Mätningsteknik
 • Trafikanalyser
 • Geoteknik
 • Bergteknik
 • Avvattning
 • Byggnadsverk
 • Väg- och Gatubelysning
 • Vägarkitektur
 • Miljö/MKB