WSP har heltäckande kompetens och arbetar i alla skeden från övergripande utredningar till detaljtekniska kunskaper. Våra tjänster omfattar allt från idéskisser till genomförande, drifts- och underhållsfrågor, besiktningar, riskanalyser, utbildningar med mera. WSPs tjänster täcker in både offentlig och industriell sektor.


Sektor

  • Vatten och vattenanvändning
  • Bostäder
  • Industri
  • (Se alla)

Tjänst

  • VA-infrastruktur
  • Hydrogeologi och hydrologi
  • Vattenbyggnad och marina konstruktioner
  • (Se alla)


Strategiska VA-tjänster

För att nå en långsktigt hållbar VA-försörjning behövs en strategisk och långsiktig planering på kommunal och regional nivå. WSP har stor erfarenhet av att leda och stödja framtagandet av strategiska planer för tjänstemän och beslutsfattare. För WSP handlar VA-planeringen om att tydliggöra alternativ och vägval utifrån behov, utvärdera konsekvenser av dessa vägval och säkerställa att kundens organisation har ett medvetet tankesätt som är anpassat för den framtid som väntar.

Dricksvatten

WSP har en bred kompetens inom vattenförsörjning som omfattar råvatten, dricksvattenberedning, distribution samt strategisk planering för framtida behov. I uppdragen ingår exempelvis förstudier, principförslag, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, HACCP, beredningsförsök samt driftoptimering.

Avloppsvatten

WSPs kompetens omfattar anläggningar upp till flera 100 000 anslutna personer samt också mindre anläggningar, exempelvis reningsverk av typen markbäddar, fällningsdammar och infiltrationsanläggningar. Förutom kommunalt avloppsvatten arbetar vi även med industriell processavloppsrening samt lakvattenrening. Uppdragen omfattar processtekniska utredningar, projektering, kalkylering och upphandling samt energieffektivisering, besiktningar, egenkontrollsystem, miljökonsekvensbeskrivningar och utbildningar.

WSP erbjuder även en rad tjänster relaterade till VA-ledningssystem. Läs mer på våra sidor om Vatteninfrastruktur.

VA-infrastruktur

Slam och biogas

När det gäller slambehandling och biogasproduktion gör WSP principförslag, dimensionerar, projekterar och upprättar förfrågningsunderlag samt utför slutbesiktningar efter avslutad entreprenad. Uppdragen kan omfatta allt från genomförande av tidiga utredningar med kostnadsuppskattningar till detaljprojekteringar av både biogasanläggningar, slamförtjockning och slamavvattning samt genomförande av REVAQ-certifiering. Processlösningarna omfattar även ”gröna” lösningar som till exempel vassbäddar.

Dagvatten

Dagvattnet innehåller stora mängder föroreningar, speciellt i stadsmiljön. WSP kan medverka till hållbarhet genom planering och projektering av olika anläggningar för att ta hand om föroreningar. WSP gör beräkningar av föroreningsbelastningar, förslag till dagvattenhantering med reningsanläggningar, projekterar dagvattenanläggningar inklusive gestaltning/landskapsanpassning samt kontrollprogram.

Totalåtaganden

WSP genomför kompletta åtaganden för VA-anläggningar, dvs från idé via  principförslag, ekonomisk kalkyl, projektering och förfrågningsunderlag till färdig anläggning. Under genomförandefasen är WSP beställarens ombud och ansvarar för samordning av entreprenaderna samt fungerar som projekt- och byggledare fram till idrifttagning.