Städer  expanderar allt mer mot vattendrag, sjöar och hav. Samtidigt blir våra farleder allt mer betydande transportleder för människor och gods. Att säkra byggnation och byggnader nära, vid och i vatten är en viktig del för samhällets utveckling, speciellt med hänsyn till klimatförändringar som påverkar vattnet.


Sektor

Tjänst

 • VA-infrastruktur
 • Byggnadskonstruktion
 • Hållbarhetsrådgivning
 • (Se alla)


WSPs specialister har kompetens och erfarenhet av uppdrag med marina konstruktioner – kajer, pirar, slussar, dykdalber vågbrytare och erosionsskydd. Här ingår också modellering av vågor och strömmar som samverkar med konstruktionerna. 

Klimatanpassning och översvämningsstudier

Världens klimat förändras och med det skapas nya hydrologiska och hydrauliska förutsättningar för samhällen och konstruktioner. WSPs team har bistått ett flertal kommuner och andra aktörer i offentlig- och privat sektor i hela landet med översvämningsstudier och strategier för att hantera och skydda sig mot höga flöden och nivåer, både för befintliga och framtida scenarier. På uppdrag av Vattenregleringsföretagen har vi tagit fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden för fyra av Sveriges största älvar.

Vattenkraft

Många av Sveriges vattenkraftstationer närmar sig sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det finns därför ett stort behov av renoveringar och förnyelse. I samband med dessa arbeten finns även goda möjligheter att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. WSPs team har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom sådana projekt i alla dess faser. Vi erbjuder även stöd i arbetet innan projektstart, med till exempel förstudier, samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag.

Dammsäkerhet 

Samhällets krav på ökad säkerhet driver ständigt på utvecklingen inom dammsäkerhet. WSP har under lång tid hjälpt kunder att förbättra sina anläggningar och arbetssätt. 
De ökade säkerhetskraven leder ofta till att anläggningar behöver byggas om. WSP stöttar anläggningsägare i allt från förstudier till projektering och byggstöd. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, tex bygg, mek och el.

WSP kan hjälpa till med: 

 • Rådgivning och optimering ur hållbarhetsperspektiv 
 • Projektering 
 • Konstruktion 
 • Projektledning
 • Översvämningskarteringar 
 • Konsekvensutredningar
 • Strömningsberäkningar
 • Klimat- och sårbarhetsanalyser och planer
 • Åtgärder och anpassningar

Vattenkraft

 • Förstudier
 • Investeringskalkyler
 • Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
 • Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar
 • Projekteringsledning, projektledning samt byggledning
 • Due Diligence

Dammsäkerhet

 • Fördjupade dammsäkerhetsinspektioner (FI)
 • Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar (FDU)
 • Situationsanalyser
 • Konsekvensklassificering, flödesklassificering, riskanalys och beredskapsplanering
 • Instrumentering och mätutvärdering
 • Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
 • Projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder
 • Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar