WSP arbetar med olika typer av konstruktioner i anslutning till vatten. Det kan vara till exempel dammar, slussar, vattenkraftstationer eller översvämningsskydd. Med vår globala erfarenhet och lokala kännedom har vi en gedigen erfarenhet och kan erbjuda många olika tjänster inom vattenkraft, dammsäkerhet och marina konstruktioner. Vi kan även hjälpa till med klimatanpassning och strategier för skydd mot översvämningar. Vi stöttar hela vägen från förstudie till färdig konstruktion.


Vattenkraft

Många av Sveriges vattenkraftstationer närmar sig sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det finns därför ett stort behov av renoveringar och förnyelse. I samband med dessa arbeten finns även goda möjligheter att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. WSP har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom sådana projekt i alla dess faser. Vi erbjuder även stöd i arbetet innan projektstart, med till exempel förstudier, samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag. 

WSP kan hjälpa till med: 

 • Förstudier
 • Investeringskalkyler
 • Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
 • Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar
 • Projekteringsledning, projektledning samt byggledning
 • Due Diligence
 • Fiskvägar och miljöanpassning

 

Dammsäkerhet inom vattenkraft och gruvindustri

Samhällets krav på ökad säkerhet driver ständigt på utvecklingen inom dammsäkerhet. WSP har under lång tid hjälpt kunder att förbättra sina anläggningar och arbetssätt. 

De ökade säkerhetskraven leder ofta till att anläggningar behöver byggas om. WSP stöttar anläggningsägare i allt från förstudier till projektering och byggstöd. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, till exempel bygg, mek och el.

WSP kan hjälpa till med: 

 • Fördjupade dammsäkerhetsinspektioner (FI)
 • Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar (FDU)
 • Situationsanalyser
 • Konsekvensklassificering, flödesklassificering, riskanalys och beredskapsplanering
 • Instrumentering och mätutvärdering
 • Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
 • Projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder
 • Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar

 

Klimatanpassning och översvämningsstudier

Världens klimat förändras och med det skapas nya hydrologiska och hydrauliska förutsättningar för samhällen och konstruktioner samtidigt expanderar våra städer alltmer mot vattendrag sjöar och hav. WSP har bistått ett flertal kommuner och andra aktörer i offentlig- och privat sektor i hela landet med översvämningsstudier och strategier för att hantera och skydda sig mot höga flöden i vattendrag, höga havsnivåer och skyfall både för befintliga och framtida scenarier.

WSP kan hjälpa till med: 

 • Översvämningskarteringar och dammbrottsberäkningar
 • Skyfallsutredningar
 • Konsekvensutredningar
 • Strömning och avbördning
 • Vad händer med flöden, nederbörd och havsnivå?
 • Klimat- och sårbarhetsanalyser och planer
 • Åtgärder och klimatanpassning

 

Marina konstruktioner

WSP har kompetens och erfarenhet av uppdrag med marina konstruktioner – kajer, pirar, dykdalber vågbrytare och erosionsskydd. I verksamhetsområdet ingår också modellering av vågor och strömmar som samverkar med konstruktionerna.