Vår kultur kännetecknas av handlingskraft och ansvar

Vi levererar lösningar till våra kunder som löser deras problem, är hållbara och som gör våra städer enklare och trevligare att leva i. 

Vi levererar lösningar till våra kunder som löser deras problem, är hållbara och som gör våra städer enklare och trevligare att leva i. 

”Vi stöttar våra duktiga medarbetare att fatta rätt beslut för våra kunder. Vi respekterar deras professionalism och känner tillit till att det gör rätt saker, säger Guy Tempelton”, VD för WSP i Australien och Nya Zeeland.

Han tar Sydney Metro som ett bra exempel på detta. Det är Australiens största offentliga transportprojekt som kommer att revolutionera sättet som människor reser på och som underlättar för en växande befolkning och bidrar till en ökad ekonomisk tillväxt. ”Eftersom vi är samhällsengagerade människor som arbetar, bor och lever i Sydney, är vi skyldiga oss själva att vi verkligen levererar i det här projektet”, säger Guy.

Som företag och som professionella medarbetare tar vi ansvar för oss själva, våra kunder och våra aktieägare. Ur ett större perspektiv, tar vi även ansvar för de samhällen vi verkar i.

Här är några projekt som visar hur vi tar ansvar.

Katastrofhjälp och återuppbyggnad i KAIKŌURA

Kaikōura är en stad som ligger på den östra kusten av Sydön på Nya Zeeland. I november 2016 inträffade en stor jordbävning på Kaikōura med en magnitud på 7,8. Det resulterade i att vägar och järnvägar förstördes och att sjukvårds- och räddningstjänster och hela samhällen blev avskurna. 

Inom några timmar efter skalvet samlades våra experter inom väg, geoteknik och broar för att påbörja rekognosering av området från land och flyg, för att underlätta det omfattande koordinationsarbetet i den katastrofsituation som man befann sig i. Syftet var att så snabbt som möjligt återupprätta access till isolerade samhällen. Våra konstruktionsingenjörer började också att utföra säkerhetsutvärderingar av byggnader i området.

Vi hade ett nära samarbete med olika organisationer, inkluderat våra kunder NZ Transport Agency och KiwiRail, civilförsvaret, berörda kommuner, Försvarsmakten och olika entreprenörer. Under de veckor som följde efter jordbävningen, ändrades vår roll från katastrofhjälp till att bidra i återuppbyggnadsfasen, vilken inkluderade trafikplanering, resursprioritering samt att bidra med vår expertis och rådgivning till Transport Agency och andra aktörer.

=> Läs mer om Katastrofhjälp och återuppbyggnad i KAIKŌURA

Hangarer för målning av stora flygplan

Vi värdesätter våra relationer med kunder och samarbetspartners och tror att innovation är en nyckel i framgången för alla projekt. Vårt samarbete med STTS (Sociéte Toulousaine de Traitement de Surface) för att utforma målningshangarer för stora flygplan är ett exempel på detta.

STTS anlitade WSP första gången för 10 år sedan för att skapa en design som optimerade målningshangarernas verksamhetskostnader. Vi använde flera luftflödesmodeller för att bestämma den bästa utformningen, där vi tog hänsyn till olika tekniska utmaningar. 

Lufthastigheten i målningsutrymmena måste vara lägre än 0,8 m/s för att undvika att det bildas ”färgmoln” mellan färgpistolen och den ytan som ska målas – och högre än 0,3 m/s enligt reglerna från de franska hälsomyndigheterna. Under åren har WSP och STTS förfinat tekniken för lufttillförsel och -evakuering så att såväl krav på lufthastighet som regler från hälsomyndigheten kunnat infrias.

=> Läs mer om målningshangarer för stora flygplan

Storm water - Everglades

Martin County Everglades återställandeprojekt

Det största konstruktionsprojektet inom miljöområdet i Floridas historia kommer att ha en stor betydelse för att återställa den naturliga livsmiljön för Everglades nationalpark och samtidigt förbättra vattenkvaliteten i regionen.

C-44 reservoaren som fungerar som en plats för att hantera förorenat stormvatten, blev klar sommaren 2018 och är ett projekt som omfattar närmare 4000 hektar i södra Florida. För den här fasen hade WSP rollen som konstruktionschef, på uppdrag av South Florida Water Management District (SFWMD). WSPs uppdrag var att se till att reservoaren för stormvatten är konstruerad på ett sådant sätt att det möter uppsatta vattenkvalitetsmål.

”Att vara en del av ett så här stort och viktigt projekt och kunna skapa en verklig positiv inverkan på miljön, kräver att man kan tänka utanför boxen”, säger projektchefen Camille Dominguez.

=> Läs mer om Martin County Everglades återställandeprojekt