Arbetsmiljö

Vår mest värdefulla resurs på WSP är våra medarbetare. WSP tar ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla medarbetare, konsulter, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla, såväl medarbetare som kunder. Inget är så viktigt att vi inte kan ta oss tid att göra vårt arbete på ett säkert sätt. 

Våra ledare främjar en positiv säkerhetskultur genom att samarbeta med och skapa ansvarstagande hos alla våra anställda, och utmana status quo så att vi minskar riskerna i vårt arbete.
Andy Shannon Global Head of Health & Safety

Vårt förhållningssätt

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är alla medarbetare delaktiga på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.

Vår globala arbetsmiljöpolicy, våra förväntningar på hälsa och säkerhet  och vår färdplan för 2018-2020 utgör ramverket för vår strategi när det gäller hälsa och säkerhet. Det är även grunden för vår nollvision vad gäller skador på arbetet. 

WSPs arbetsmiljöpolicy

Nollvision för arbetsskador

Vår nollvision för arbetsskador delas av alla regioner världen över och alla våra medarbetare. Vi måste ta hänsyn till risker och effektivt minska dessa i vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Alla ska återvända hem välbehållna efter arbetsdagens slut.  Syftet med nollvisionen för arbetsskador är att uppnå följande resultat:

Inga dödsfall
Inga permanent invalidiserande skador
Inga skador hos allmänheten
Inga långsiktiga hälsoskador

Grundpelare för nollvisionen

LEDA

Inspirera medarbetare att engagera sig i nollvisionen för arbetsskador.

FÖRENKLA

Tillhandahålla effektiva system och processer.

TÄNKA NYTT

Ifrågasätta status quo i vårt arbete.

INVOLVERA

Få människor att göra säkerheten till sitt ansvar.

LÄRA

Dela och anpassa framgångsrika metoder.

FÖLJA UPP

Identifiera förbättringar och framgångar.

Se detaljerad beskrivning av aktiviteter som bidrar till upprätthållandet av grundpelarna i 2018-2020 Roadmap.
 

HÅLL NOLLAN

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. WSP gick med som första teknikkonsultföretag i föreningen.

Håll Nollan

Vår prestation

Vi uppnådde våra årsmål för 2018, inklusive vårt årsmål på maximalt 0,1 LTI, Lost Time Injury Rate, (per 100 000 arbetade timmar), och vi gör också framsteg enligt vår färdplan.

Ett av sätten som förbättrar vårt arbetsmiljöarbete är den utökade händelserapporteringen. Vi har sett att rapporteringen av incidenter har ökat med cirka 20 procent från år till år sedan 2015, och det gör att vi bättre kan förstå vilka faror och risker vi dagligen stöter på i vår verksamhet och vidta åtgärder där det behövs.

 

 

Rapporterade LTI:er (Lost Time Injury Rate) och tillbud 

2015 - 2018

WSP Sveriges händelserapportering hanteras genom IA systemet. Det säkerställer att rapporteringen är korrekt och konsekvent, och gör att vi kan mäta framstegen mot nollvisionen för olyckor samt att vi rapporterar vidare dessa händelser till Försäkringskassan, AFA försäkringar och Arbetsmiljöverket.