KVALITETSSÄKRAD MILJÖKONTROLL | PROVTAGNING - UTSLÄPP, AVLOPPSVATTEN

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet! 

  • den 13 oktober 2020 00:00 till den 14 oktober 2020 00:00 (UTC+2)

Karlstad
Pris: 8 900 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet.

Innehåll

Kursen omfattar två dagar och är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnd föreskrift. 

Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar. Deltagarna får också genomföra teoretiska och praktiska övningar innan slutprovet.
 

Mål

Kursen ska ge den personal som ska ansvara för och utföra utsläppskontroll den kunskap och praktik som krävs för att utföra provtagning och flödesmätning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan.
 

Deltagare

Kursen vänder sig till personal som utför eller som kommer att utföra utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning – och som vill säkerställa relevant kompetens.
 

Program

Bakgrund (3,0 h)

Genomgång av dagens miljölagstiftning och hur bolagets egenkontroll inklusive tillståndsvillkor kvalitetssäkras. Områden som vi behandlar:

  • Miljöbalkens grundstenar och hänsynsreglerna
  • Hur bolagets kontrollsystem är uppbyggt
  • Ansvar för miljöfrågor

Kommentar: Kortfattad presentation av vilka lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör aktuell verksamhet. Vi diskuterar vem som ansvarar för att miljöarbetet fungerar liksom de juridiska och ekonomiska konsekvenserna om det inte fungerar.

 

Flödesmätning (5,5 h)

Genomgång av varför och hur vi mäter avloppsvattenflöde. Områden som vi behandlar:

  • Mätmetoder
  • Felkällor och noggrannhet
  • Demonstration av mätutrustning

Kommentar: Redovisning av olika metoder att mäta avloppsvattenflöde i slutna och öppna mätsystem.
 

Provtagning (5,5 h)

Genomgång av varför och hur vi utför provtagning av avloppsvatten. Områden som vi behandlar:

  • Provtagningsmetoder
  • Felkällor och noggrannhet
  • Demonstration av provtagningsutrustning

Kommentar: Redovisning av olika metoder att ta avloppsvattenprover i slutna och öppna avloppssystem.
 

Övningsuppgifter

Under respektive pass får deltagarna också skriftligen besvara ett antal teoretiska frågor med hjälp av utdelad kursdokumentation.
 

Kursprov (1 h)

Genomförande av kursprov för provtagningspersonal. 

Kommentar: Utbildningen avslutas med ett kursprov där deltagaren får ha allt utdelat material till hjälp. Efter godkänt kursprov erhåller deltagaren ett diplom som visar att kompetensen finns och att deltagaren uppfyller myndigheternas krav.


Kursledare

Per-Anders Alm
Miljö- och hållbarhetskonsult
Sverige
Marie Ekvall
Miljökonsult
Sverige
Anna Norman
Senior utredare
Sverige

WSPs  utbildningar

Vi organiserar och genomför ett brett spektrum av utbildningar för i första hand svenskt näringsliv men även för offentliga myndigheter och förvaltningar. Vår idé är att tillhandahålla korta och behovsstyrda utbildningar inom miljö- och kvalitetsområdet. 

För bästa resultat genomförs våra utbildningar av utbildningskonsulter med god sakkunskap i kombination
med pedagogisk förmåga.


2020-10-13 00:00:00 2020-10-14 00:00:00 Europe/Stockholm KVALITETSSÄKRAD MILJÖKONTROLL | PROVTAGNING - UTSLÄPP, AVLOPPSVATTEN KVALITETSSÄKRAD MILJÖKONTROLL | PROVTAGNING - UTSLÄPP, AVLOPPSVATTEN <p>Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet! </p> den 13 oktober 2020 00:00 till den 14 oktober 2020 00:00 Europe/Stockholm Karlstad Pris: 8 900 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Karlstad