Uppsala växer och tillsammans med planerna för en utökad kapacitet på Oskustbanan finns ett behov av att utveckla de centrala delarna i staden samt dess kommunikationer. Nu har CF Möller i samarbete med WSP fått i uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala att driva arbetet.

Uppsala C från ovan.

Förbättrad kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt att ta vara på park, torg och byggnader är viktiga delar i utvecklingen av Uppsala C.