WSP tillsammans med Golder (numera WSP) och Amberg vinner uppdraget "Detaljprojektering Berg" av utbyggnad SFR, slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, i Forsmark åt Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Fotomontage slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

Bilden är ett fotomontage över slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Foto: SKB.