Produkthållbarhet och livscykelanalys

Med livscykelanalyser (LCA) ges värdefulla insikter över produkters och tjänsters hela livslängd, där allt från råmaterialsframställning till avfallshantering beaktas och vägleder design och innovation och identifierar hållbara lösningar genom hela värdekedjan.