WSP tarjoaa kattavat suunnittelupalvelut hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan sekä ratkaisujen kaupunkikuvalliseen, ekologiseen ja virkistykselliseen yhteensovittamiseen.


WSP:n hulevesisuunnittelun palvelut kattavat hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan, rakenteiden maisemalliseen ja kaupunkikuvalliseen suunnitteluun, vesistöihin sekä virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät.

Hulevesi- ja vesistösuunnittelupalvelut

   • hulevesien hallinnan suunnittelu ja tulvatorjunta luontoperusteisten ratkaisuiden soveltaminen hulevesien hallinnassa kaupunkiympäristöön soveltuvien suodatusrakenteiden suunnittelu hulevesiratkaisujen maisemallinen ja kaupunkikuvallinen sovitus selvitykset hulevesien vaikutuksista purkuvesistöihin vesistöjen kunnostus-, kosteikko- ja kalatiesuunnittelu verkosto- ja virtausmallinnuspalvelut

 

Hulevesien hallinnan suunnittelu

Laadimme hulevesisuunnitelmia yksittäisistä kiinteistöistä kokonaisille valuma-alueille. Hulevesien hallinnan suunnittelussa pyrimme tuomaan huleveden näkyväksi osaksi viheralueita suunnittelemalla hulevesien johtamisen, viivytyksen ja imeytyksen maanpäällisin ratkaisuin. Niissä kohteissa, joissa tämä ei ole mahdollista, hyödynnämme maanalaisia menetelmiä. Pyrimme suunnitelmissamme myös hulevesien hyödyntämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Hulevesien ja niiden myötä purkuvesistöjen puhtaus on suunnittelussamme tärkeässä osassa. Huomioimme hulevesien vaikutukset purkuvesistöissä ja räätälöimme tarvittaessa laadunhallintamenetelmät huleveden sisältämien haitta-aineiden ja valuma-alueen maankäyttömuotojen mukaan hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Laadulliseen käsittelyn menetelmiämme ovat muun muassa biosuodatusrakenteet ja kosteikot. Tiiviiseen kaupunkiympäristöön olemme kehittäneet maanalaisen, helposti ylläpidettävän ja pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvan suodatusratkaisun. Suunnitelmissamme huomioimme aina tulvareitit sekä ääritilanteiden vaikutuksen rakenteiden mitoituksiin.

Hulevesiratkaisut tuovat suurimman hyödyn, kun ne sovitetaan yhteen kaupunkikuvallisten, ekologisten ja virkistyksellisten tavoitteiden kanssa. Suunnitteluun voidaan sisällyttää myös muun vihreän infrastruktuurin auditointi ja suunnittelu sekä ekosysteemipalveluiden tarjonnan määrittely. Hulevesien hallinnan lisäksi suunnittelemme piha- sekä muut viheralueet.


Vesistösuunnittelu

Tarjoamme monipuolisia vesistösuunnittelu ja -asiantuntijapalveluita luonnonmukaisiin ohitusuomiin, kalateihin, vesistöjen kunnostukseen, kosteikkoihin, säännöstelyn kehittämiseen sekä tulvasuojeluun liittyen. Vesistösuunnitteluun on mahdollista sisällyttää 2D-virtausmallinnuspalvelu uomien suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi.


Verkosto- ja virtausmallinnuspalvelut

Mallinnuspalvelumme sisältävät sadetapahtumien ja valunnan muodostumisen mallinnukset, hulevesiverkostojen toiminnan tarkastelut sekä 2D-tulva- ja vesistömallinnukset.Yhteystiedot:

Olli Sorvari
Yksikönpäällikkö, Vesihuolto ja hulevedet
+358 50 465 0638
olli.sorvari@wsp.com