Wszystkie jednostki WSP w Kanadzie (zwane dalej „WSP”) zobowiązują się do zapewnienia przejrzystości dla podmiotów zewnętrznych w zakresie zgodności z kanadyjską ustawą o przeciwdziałaniu spamowaniu, obowiązującą od 1 lipca 2014 r., wraz z jej zasadami i postanowieniami (zwaną dalej „Ustawą CASL”). Ustawa CASL reguluje kwestie elektronicznych informacji handlowych, czyli informacji wysyłanych z Kanady lub odbieranych w Kanadzie, których celem jest zachęcanie do udziału w obrocie gospodarczym.

WSP przestrzega zasad określonych w CASL i egzekwowanych przez Kanadyjską Komisję Radia, Telewizji i Komunikacji, Biuro ds. Konkurencji oraz Kanadyjskiego Komisarza ds. Ochrony Prywatności.

CEL ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie do Przeciwdziałania Spamowaniu WSP to formalne oświadczenie o prawach i obowiązkach udostępniane podmiotom zewnętrznym, które mogą otrzymywać od WSP informacje w formie elektronicznej. Jego celem jest informowanie podmiotów zewnętrznych o odpowiedzialnych i przejrzystych praktykach stosowanych przez WSP przy wysyłaniu informacji w formie elektronicznej, o tym, z kim mogą się kontaktować w WSP we wszelkich sprawach związanych z komunikacją elektroniczną, a także gdzie i w jaki sposób mogą zrezygnować z otrzymywania elektronicznych informacji handlowych od WSP. 

ZAKRES I STOSOWANIE

Niniejsze Zobowiązanie do Przeciwdziałania Spamowaniu dotyczy elektronicznych informacji handlowych wysyłanych przez WSP z Kanady lub odbieranych w Kanadzie przez podmioty zewnętrzne.