Działając uczciwie

Nasza reputacja zależy od naszej zdolności doceniania pracowników i od bycia wyróżniającymi się specjalistami, działającymi uczciwie i przejrzyście w codziennych kontaktach ze współpracownikami, klientami i innymi partnerami biznesowymi.

Nasze relacje biznesowe opierają się na zaufaniu. Stosowanie najwyższych standardów etycznych we wszystkich naszych działaniach jest niezbędne do utrzymania tego zaufania.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer

Nasze podejście

Program zgodności i etyki WSP, który obejmuje naszą politykę antykorupcyjną i politykę prywatności, jest kluczowym elementem naszego sukcesu jako światowej klasy firmy świadczącej specjalistyczne usługi.

Biuro zgodności i etyki WSP opracowuje i wdraża Program zgodności i etyki. Rada Dyrektorów WSP oraz Komitet ds. zarządzania, etyki i kompensacji nadzorują i otrzymują kwartalne raporty dotyczące działań Programu.

Nasze polityki

WSP ma Kodeks postępowania i zasady podległe (łącznie zwane "Kodeksem"), które mają zastosowanie do wszystkich podmiotów operacyjnych, a także dyrektorów, oficerów, pracowników i pracowników kontraktowych Korporacji.

Kodeks jest dostępny w kilku różnych językach, aby ułatwić jego stosowanie w regionach, w których firma działa. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją Kodeksu, a przetłumaczoną wersją, znaczenie wersji angielskiej będzie miało zastosowanie.

Name
Document Code of Conduct
Document Anti-Corruption Policy
Document Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Document Working with Third Parties Policy
Document Insider Trading Policy
Document Public Disclosure Policy

Partnerzy biznesowi

W WSP relacje z partnerami biznesowymi są integralną częścią codziennej działalności. WSP oczekuje od swoich partnerów biznesowych prowadzenia działalności zgodnie z prawem i zgodnie z wartościami i zasadami określonymi w Kodeksie.

Kodeks postępowania w kwestii stron trzecich WSP podsumowuje wartości WSP w odniesieniu do stron trzecich, zapewniając zestaw zasad etycznego zachowania podczas współpracy z WSP lub w jej imieniu.

Kodeks postępowania w kwestii stron trzecich

Business Conduct Hotline - telefon zaufania

WSP zapewnia środowisko, w którym można zgłaszać obawy dotyczące niewłaściwego zachowania. Zgodnie z polityką WSP, strona zgłaszająca nie będzie poddawana działaniom odwetowym w przypadku zgłaszania wątpliwości w dobrej wierze i przeprowadzone zostanie odpowiednie dochodzenie.

Poufna infolinia WSP - Business Conduct Hotline - dotycząca postępowania biznesowego zapewnia pracownikom i ogółowi społeczeństwa możliwość podniesienia kwestii poufnych z niezależnym zewnętrznym dostawcą usług, EthicsPoint (NAVEX Global).

Skontaktuj się z EthicsPoint

Przez internet wsp.ethicspoint.com
Przez telefon