Jako globalna firma świadcząca profesjonalne usługi, WSP jest administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez klientów, kontrahentów i inne osoby, w tym użytkowników witryny internetowej i osoby ubiegające się o zatrudnienie, które mają dostęp do witryny internetowej WSP „Careers” („Podmioty Danych”). Dane podmiotów WSP, które są administratorami Danych Osobowych, podano tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących administratora Pani/Pana Danych Osobowych należy skorzystać z sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez WSP zależą od tego, czy jest Pan/Pani potencjalnym czy faktycznym klientem bądź kontrahentem, użytkownikiem witryny internetowej WSP czy też osobą ubiegającą się o zatrudnienie w WSP. W przypadku przekazywania WSP Danych Osobowych dotyczących innych osób (np. innych osób w Pana/Pani organizacji) osoby te należy zapoznać z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Aby sprawdzić, w jaki sposób firma WSP gromadzi i przetwarza Pana/Pani Dane Osobowe, należy kliknąć na jedną z poniższych kategorii.

 UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ WSP LUB OSOBY NAWIĄZUJĄCE KONTAKT Z WSP ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Jakie informacje może gromadzić WSP
―    Pana/Pani imię i nazwisko.
―    Firma.
―    Stanowisko.
―    Adres poczty elektronicznej.
―    Numer telefonu.
―    Pana/Pani adres IP.
―    Dane uzyskiwane dzięki wykorzystaniu plików cookie i widgetów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Cookie WSP. Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

W jaki sposób WSP gromadzi Pana/Pani Dane Osobowe
―    poprzez wnioski lub zapytania kierowane do WSP za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych lub powiązanych blogów.
―    Poprzez subskrypcję newslettera WSP, bloga lub innych komunikatów marketingowych.
―    Poprzez odwiedzanie witryn internetowych WSP (pliki cookie mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym).

W jakim celu WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe
WSP wykorzystuje Dane Osobowe, które są przekazywane w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu promowania swoich usług, podejmowania działań związanych z rozwojem działalności lub w innym prawnie dozwolonym celu. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów, w jakie WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych:
―    W celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane przez Pana/Panią zapytania lub wnioski.
―    W celu prowadzenia z Panem/Panią dalszej korespondencji w dowolnej sprawie związanej ze skierowanym przez Pana/Panią zapytaniem lub wnioskiem.
―    w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie innych informacji i usług WSP, które mogą Pana/Panią zainteresować. (Zob. sekcję “Odbiorcy wiadomości elektronicznych WSP”).

Komu WSP będzie ujawniać Pana/Pani Dane Osobowe
WSP nie będzie sprzedawać ani wynajmować/dzierżawić Pana/Pani Danych Osobowych ani rozporządzać nimi na rzecz osób trzecich i będzie udostępniać Dane Osobowe wyłącznie:
―    innym podmiotom WSP,
―    zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane w imieniu WSP, którzy ułatwiają lub którym powierzono co najmniej jeden aspekt obsługi witryn internetowych lub działalności, m.in. naszym dostawcom usług internetowych i dostawcom IT,
―    określonym osobom trzecim w ramach połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części aktywów WSP. W takich przypadkach wystosowane zostaną odpowiednie powiadomienia wymagane przepisami prawa.
―    osobom trzecim, w sytuacjach, w których firma WSP będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego w dowolnym kraju, w którym WSP prowadzi działalność, lub w celu przeprowadzenia podobnego procesu udostępniania dozwolonego przez obowiązujące przepisy.

POTENCJALNI LUB FAKTYCZNI KLIENCI LUB KONTRAHENCI

Jakie informacje może gromadzić WSP
―    Pana/Pani imię i nazwisko.
―    Stanowisko.
―    Firma.
―    Adres poczty elektronicznej.
―    Informacje zgromadzone ze źródeł publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe.

W jaki sposób WSP gromadzi Pana/Pani Dane Osobowe
―    poprzez wnioski lub zapytania kierowane do WSP za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych lub powiązanych blogów.
―    poprzez wydarzenie biznesowe lub konferencję,
―    osobiście (np. jeśli wręczy Pan/Pani swoją wizytówkę pracownikowi WSP),
―    świadczenie usług na rzecz WSP lub inna forma współpracy z WSP,
―    poprzez nawiązywanie stosunków handlowych,
―    przy okazji składania wizyty w biurach lub obiektach WSP lub uzyskiwania dostępu do systemów WSP,
―    poprzez bezpośredni telefoniczny kontakt z WSP (telefony VoIP mogą przechwytywać Pana/Pani Dane Osobowe),
―    ze źródeł publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe, Pana/Pani witryny internetowej i serwisy społecznościowe (np. LinkedIn i Twitter poprzez zapytania, odpowiedzi, komentarze i retweety wymieniane przez Pana/Panią z firmą WSP).

W jakim celu WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe
Firma WSP wykorzystuje Dane Osobowe, które są jej przekazywane w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Panem/Panią umowy lub w celu nawiązania współpracy z klientami i kontrahentami, w celu świadczenia profesjonalnych usług lub w innym prawnie dozwolonym celu. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów, w jakie WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych:
―    w celu świadczenia profesjonalnych usług,
―    w celu nawiązania współpracy z Panem/Panią jako kontrahentem,
―    w celu zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy WSP i Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą.
―    w celu wypełniania prawnych obowiązków,
―    w celu dochodzenia i zapobiegania oszustwom lub niewłaściwym zachowaniom,
―    w celu wydawanie komunikatów lub dokonywania rozliczeń związanych z projektami, umowami lub wspólnymi przedsięwzięciami,
―    w celu wyszukiwania pracowników lub zawierania umów o pracę,
―    w celu oceny potencjalnych dostawców usług,
―    w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące usług którejkolwiek ze stron,
―    W celu prowadzenia bieżącej działalności m.in. w celu rozwoju działalności, planowania biznesowego, dokonywania strategicznych przeglądów i statystyki, ocen oraz sprawozdań,
―    w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie innych informacji i usług WSP, które mogą Pana/Panią zainteresować. (Zob. sekcję “Odbiorcy wiadomości elektronicznych WSP”).

Komu WSP będzie ujawniać Pana/Pani Dane Osobowe
WSP nie będzie sprzedawać ani wynajmować/dzierżawić Pana/Pani Danych Osobowych ani rozporządzać nimi na rzecz osób trzecich i będzie udostępniać Dane Osobowe wyłącznie:
―    innym podmiotom WSP,
―    określonym osobom trzecim w ramach połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części aktywów WSP. W takich przypadkach wystosowane zostaną odpowiednie powiadomienia wymagane przepisami prawa.
―    zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane w imieniu WSP, którzy ułatwiają lub którym powierzono co najmniej jeden aspekt obsługi witryn internetowych lub działalności, Do zewnętrznych dostawców usług zalicza się dostawców usług IT, prawników w związku z faktycznymi lub potencjalnymi sporami sądowymi oraz audytorów.
―    kontrahentom WSP, którzy świadczą usługi na rzecz naszego klienta.
―    klientom WSP, jeżeli jest Pan/Pani naszym kontrahentem,
―    osobom trzecim w sytuacjach, w których firma WSP będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego w dowolnym kraju, w którym WSP prowadzi działalność,
―    osobom trzecim, gdy można zasadnie przypuszczać, że ujawnienie informacji jest niezbędne dla ochrony osób, bezpieczeństwa, praw lub mienia lub w innych prawnie dozwolonych przypadkach,
―    policji lub organom powołanym do ścigania przestępstw lub nadużyć finansowych w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie nadużycia finansowego lub łapownictwa lub w celu przeprowadzenia podobnego procesu udostępniania, który jest dozwolony przepisami prawa,
―    organom państwowym w odpowiedzi na wystosowane przez nich żądanie,
―    osobom trzecim w sytuacjach, w których firma WSP będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego w dowolnym kraju, w którym WSP prowadzi działalność,

OSOBY POTENCJALNIE LUB FAKTYCZNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ

WSP gromadzi i przetwarza Pana/Pani Dane Osobowe podczas ubiegania się o pracę w WSP, w tym dane pochodzące z podań składanych za pośrednictwem strony WSP Careers. Zgodnie z obowiązującymi przepisami WSP może przechowywać przekazywane przez Pana/Panią dane w związku z podaniem o pracę oraz na potrzeby dalszego rozpatrzenia.

Jakie informacje może gromadzić WSP
―    Pana/Pani imię i nazwisko.
―    Adres.
―    Dane kontaktowe.
―    Wykształcenie.
―    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
―    Referencje lub wyniki weryfikacji.
―    Pana/Pani życiorys (CV).
―    Dane uzyskane z Pana/Pani listu motywacyjnego oraz ze złożonego przez Pana/Panią podania o pracę.

Wszystkie dane zawarte w podaniach o pracę muszą być prawidłowe, a jakiekolwiek błędy mogą skutkować cofnięciem oferty zatrudnienia lub rozwiązaniem stosunku pracy. Przy składaniu podania za pośrednictwem witryn internetowych WSP Careers może Pan/Pani w dowolnym momencie samodzielnie usunąć lub zmienić dane konta lub zwrócić się w tym celu do WSP, wysyłając wiadomość elektroniczną do Biura Inspektora Ochrony Danych.

W jaki sposób WSP gromadzi Pana/Pani Dane Osobowe
―    bezpośrednio od Pana/Pani w przypadku podania ich w życiorysie (CV) lub w podaniu o pracę,
―    z witryn internetowych WSP,
―    z przedstawionych przez Pana/Panią referencji,
―    z referencji otrzymanych od osób trzecich, takich jak placówki edukacyjne lub obecni bądź byli pracodawcy,
―    z przeprowadzonych weryfikacji, w tym z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Google i LinkedIn.

W jakim celu WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe
Firma WSP wykorzystuje Dane Osobowe, które są jej przekazywane w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu nawiązania stosunku pracy z Panem/Panią, a także wówczas, gdy istnieje uzasadniona biznesowa potrzeba oceny podań o pracę lub w innych prawnie dozwolonych celach. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów, w jakie WSP wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych:
―    w celu rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury i dokonania oceny przydatności na stanowisko, o które Pan/Pani się ubiega lub na inne odpowiednie stanowiska, które mogą pasować do Pana/Pani profilu zawodowego,
―    w celu sprawdzenia/ uzyskania dotyczących Pana/Pani informacji lub referencji od osób trzecich,
―    w celu poinformowania Pana/Pani (na życzenie) o możliwościach zatrudnienia, forach, działaniach lub publikacjach, które mogą Pana/Panią zainteresować,
―    w celu dokonywania przeglądu i oceny zasad związanych z zatrudnianiem oraz statystyk WSP.

Komu WSP może ujawniać Pana/Pani Dane Osobowe
WSP nie będzie sprzedawać ani wynajmować/dzierżawić Pana/Pani Danych Osobowych ani rozporządzać nimi na rzecz osób trzecich i będzie udostępniać Dane Osobowe wyłącznie:
―    innym podmiotom WSP,
―    określonym osobom trzecim w ramach połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części aktywów WSP. W takich przypadkach wystosowane zostaną odpowiednie powiadomienia wymagane przepisami prawa.
―    osobom trzecim, z którymi firma WSP skontaktowała się w celu zweryfikowania podanych przez Pana/Panią informacji oraz uzyskania referencji, np. Pana/Pani byłym pracodawcom lub placówkom edukacyjnym,
―    Zewnętrznym dostawcom usług, z których WSP korzysta w ramach procesu ubiegania się o pracę. Np. Dane Osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryn internetowych WSP Careers będą przesyłane i przechowywane w imieniu WSP przez spółkę Bell Canada i jej kontrahenta, tj. Technomedia Training Inc., które to podmioty dostarczają rozwiązania służące zarządzaniu talentami w zakresie HR, a także – w razie konieczności – innym dostawcom usług, z którymi firma WSP zawrze umowy, a których rola polega na zarządzaniu Danymi Osobowymi gromadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na przechowywaniu ich. Klauzula informacyjna firmy Bell jest dostępna do wglądu tutaj: Bell Privacy.
―    osobom trzecim w sytuacjach, w których firma WSP będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego w dowolnym kraju, w którym WSP prowadzi działalność, lub w celu przeprowadzenia podobnego procesu udostępniania dozwolonego przez obowiązujące przepisy.

ODBIORCY WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH WSP

Jeżeli poda Pan/Pani dane kontaktowe WSP, w tym za pośrednictwem witryn internetowych WSP, m.in. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, firma WSP może wysyłać Panu/Pani elektroniczne wiadomości handlowe (takie jak wiadomości e-mail) związane z oferowanymi przez nią usługami. Jeśli otrzymuje Pan/Pani tego rodzaju wiadomości od WSP, oznacza to, że mógł/mogła Pan/Pani nawiązać współpracę z WSP, wyrazić wyraźną lub domniemaną zgodę na otrzymywanie od WSP elektronicznych wiadomości handlowych lub że komunikacja elektroniczna nie wymaga uzyskania zgody. Z otrzymywania elektronicznych wiadomości handlowych można zrezygnować poprzez kliknięcie na link anulowania subskrypcji umieszczony w stopce wiadomości lub wysłanie niezawierającej żadnej treści wiadomości elektronicznej na adres [email protected]. Należy pamiętać o tym, że nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania elektronicznych wiadomości handlowych WSP może mieć nadal potrzebę skontaktowania się z Panem/Panią drogą elektroniczną w sprawie nawiązanych z Panem/Panią relacji biznesowych, Pana/Pani kontem lub danymi.

Wiadomości wysyłane przez jednostki WSP w Kanadzie

Jednostki WSP w Kanadzie przestrzegają Zobowiązania do przeciwdziałania spamowaniu WSP. Jeżeli znajduje się Pan/Pani w Kanadzie lub otrzyma Pan/Pani wiadomość od jednostki WSP prowadzącej działalność w Kanadzie, może Pan/Pani również zrezygnować z otrzymywania elektronicznych wiadomości handlowych, wysyłając do firmy WSP wiadomość na adres [email protected]. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Biurem ds. zgodności z zobowiązaniem do przeciwdziałania spamowaniu w WSP pod adresem [email protected].

Firma WSP prowadzi działalność na skalę globalną, a jej jednostki stowarzyszone znajdują się na całym świecie. Jeśli poda Pan/Pani swoje Dane Osobowe WSP, WSP może je przekazywać, przetwarzać i przechowywać na serwerach w Kanadzie, gdzie mieści się główna siedziba WSP, lub w innych krajach, w których WSP prowadzi działalność. W związku z powyższym Pana/Pani dane mogą być udostępniane organom rządowym na mocy zgodnych z prawem nakazów i przepisów prawa obowiązujących w tych krajach. W tym zakresie takie Dane Osobowe mogą nie być objęte taką samą ochroną, jak ochrona wynikająca z przepisów obowiązujących w kraju, w którym ma Pan/Pani miejsce zamieszkania.
Transgraniczne transfery Danych Osobowych podlegają odpowiednim środkom bezpieczeństwa, a firma WSP podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia ochrony i przechowywania Pana/Pani Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przekazując swoje Dane Osobowe firmie WSP, wyraża Pan/Pani zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Pana/Pani Danych Osobowych przez WSP w dowolnym miejscu.

Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria („Europa”)

W przypadku transferu danych zgromadzonych w Europie do miejsca poza terytorium Europy firma WSP podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani Danych Osobowych, w szczególności poprzez:
―    Stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, lub wewnętrznych zobowiązań umownych WSP. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: [email protected].
lub
―    Transfer do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za „odpowiednie”. Do krajów tych zalicza się Kanadę, ponieważ główna siedziba WSP mieści się w Kanadzie, a Dane Osobowe są przechowywane na serwerach kanadyjskich. Lista krajów uznanych za „odpowiednie” jest dostępna tutaj.

WSP stosuje uzasadnione i zwyczajowe środki bezpieczeństwa oraz technologie mające na celu ochronę Pana/Pani Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych przez dostawców zewnętrznych w imieniu WSP (np. przez podmioty świadczące usługi kadrowo-płacowe lub outsourcingowe), szczególne mechanizmy dotyczące bezpieczeństwa będą w razie konieczności wdrażane na podstawie ustaleń umownych poczynionych z tymi podmiotami.

WSP może wykorzystywać Pana/Pani adres e-mail w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie incydentu związanego z bezpieczeństwem Pana/Pani Danych Osobowych.

Oprogramowanie monitorujące lub blokujące wiadomości elektroniczne może być używane do celów bezpieczeństwa i przestrzegania zasad obowiązujących w WSP.

Witryny internetowe WSP mogą również zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych lub usług, nad którymi WSP nie sprawuje kontroli, i które nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli uzyska Pan/Pani dostęp do danych lub udostępni je Pan/Pani na innych witrynach, korzystając z podanych łączy, administratorzy tych witryn mogą gromadzić od Pana/Pani dane, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej Polityki Prywatności. Firma WSP nie ponosi odpowiedzialności za standardy ani zasady dotyczące ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie. Korzystanie z zewnętrznych witryn internetowych odbywa się na Pana/Pani ryzyko.

Wszystkie informacje zamieszczane lub ujawniane przez Pana/Panią na forach społecznościowych WSP lub forach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter lub inne aplikacje społecznościowe) są ogólnodostępne. WSP nie jest w stanie sprawować kontroli nad sposobem wykorzystywania informacji ujawnianych na platformach mediów społecznościowych lub forach społecznościowych WSP. Należy zachować ostrożność przy ujawnianiu informacji w miejscach ogólnodostępnych oraz zważać na to, jakie Dane Osobowe i w jaki sposób są ujawniane. Treści zamieszczane na forach społecznościowych WSP, w tym porady i opinie, wyrażają poglądy osób, które je publikują, a wyłączną odpowiedzialność za zamieszczanie takich treści ponoszą te osoby. Firma WSP niekoniecznie promuje, wspiera, weryfikuje bądź potwierdza treści zamieszczane na naszych mediach lub forach społecznościowych.

Widgety mediów społecznościowych

W witryny internetowe WSP wbudowane zostały funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski i widgety Facebooka, YouTube, LinkedIn, Instagramu, Google + oraz Twittera, np. przycisk „Udostępnij”. Widgety mediów społecznościowych są hostowane przez osobę trzecią lub bezpośrednio w witrynie internetowej WSP. Korzystanie przez Pana/Panią z widgetów podlega polityce prywatności firmy, która je dostarcza. Widgety mogą gromadzić informacje na temat Pana/Pani adresu IP, witryny internetowej WSP, którą Pan/Pani odwiedza, a także mogą ustawiać plik cookie, aby funkcja ta działała poprawnie.

WSP może przechowywać Dane Osobowe w chmurze. Oznacza to, że Pana/Pani Dane Osobowe mogą być przetwarzane w imieniu WSP przez dostawcę usług w chmurze i mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Firma WSP stosuje środki organizacyjne i umowne mające na celu ochronę Pana/Pani Danych Osobowych i nakładania na naszych dostawców usług w chmurze odpowiednie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym wymóg przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

W kontaktach telefonicznych WSP wykorzystuje technologię VoIP. Więcej informacji na temat VoIP można uzyskać tutaj.  Z uwagi na to, że Pana/Pani połączenie będzie przekazywane przez Internet, firma WSP nie będzie w stanie sprawować kontroli nad miejscami przetwarzania Pana/Pani danych.  Usługi VoIP WSP zarządzane są za pośrednictwem Skype’a.

WSP będzie przechowywać Pana/Pani Dane Osobowe nie dłużej niż to konieczne. Firma WSP będzie następnie przechowywać i wykorzystywać Pana/Pani Dane Osobowe w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów oraz wykonywania umów. Np. zazwyczaj firma WSP przechowuje informacje o klientach przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz przez okres 3 lat od ustania relacji biznesowej, chyba że przepisy prawa narzucają inny okres retencji takich informacji, lub w przypadku faktycznego bądź potencjalnego sporu sądowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa (z zastrzeżeniem określonych warunków i wyjątków):

―    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Aby skorzystać z powyższego prawa, należy w dowolnym momencie skontaktować się z Biurem Inspektora Ochrony Danych w WSP lub, aby zrezygnować z otrzymywania elektronicznych wiadomości handlowych – kliknąć na link anulowania subskrypcji znajdujący się u dołu wiadomości lub wysłać niezawierającą żadnej treści wiadomość elektroniczną na adres [email protected].
―    prawo do uzyskania dostępu do kopii Pana/Pani Danych Osobowych oraz informacji na temat sposobu ich wykorzystywania przez WSP,
―    prawo do sprostowania lub aktualizacji Pana/Pani Danych Osobowych,
―    prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych. W przypadku otrzymania takiego wniosku przez WSP, przy ocenie tego, czy należy się do niego zastosować, uwzględnia się inne czynniki.
―    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych, np. jeżeli Pana/Pani zdaniem dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są nieprawidłowe.

Wszystkie wnioski dotyczące Danych Osobowych należy kierować do Biura Inspektora Ochrony Danych.

WSP udzieli odpowiedzi na tego rodzaju wnioski w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w innym terminie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Firma WSP podejmie uzasadnione kroki w celu poprawnego sprostowania lub usunięcia Pana/Pani Danych Osobowych z bazy danych lub baz danych WSP na wniosek, przy czym WSP może zachować kopię do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed przekazaniem Panu/Pani jakichkolwiek informacji, sprostowaniem jakichkolwiek nieścisłości lub usunięciem jakichkolwiek informacji, WSP może zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Pana/Pani tożsamości lub innych informacji, które pomogą WSP udzielić odpowiedzi na Pana/Pani wniosek.

Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria („Europa”)

W przypadku współpracy z jednostką WSP w Europie, europejskie przepisy w zakresie ochrony danych, w tym obowiązujące od 25 maja 2018 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz inne krajowe przepisy w zakresie ochrony danych w Europie, przyznają Panu/Pani następujące dodatkowe prawa:
―    prawo do wniesienia skargi dotyczącej przestrzegania przez WSP przepisów w zakresie ochrony danych do właściwego organu ochrony danych w danym państwie członkowskim,
―    prawo do wycofania zgody w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani Danych Osobowych przez WSP odbywa się na podstawie zgody.