Wspieramy naszych klientów w tworzeniu długoterminowych i kompleksowych planów wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowe rozwiązania

Uważamy, że do stworzenia kompletnych strategii zrównoważonego rozwoju, dzięki którym firma będzie mogła skupić się na obszarach mających największy wpływ na otoczenie, wywołać pozytywny efekt wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz wyróżnić się na rynku, niezbędne jest całościowe podejście. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna w połączeniu ze zrozumieniem uwarunkowań prawnych i finansowych pomagają naszym klientom w różnych sektorach rynku w ulepszeniu ich działalności w zakresie zagadnień społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Można to osiągnąć poprzez wyeliminowanie negatywnego wpływu działalności biznesowej na otoczenie i maksymalizację pozytywnego oddziaływania, angażując interesariuszy już na etapie tworzenia koncepcji biznesowych. Strategia zrównoważonego rozwoju musi być zatem osadzona w szerszej, długoterminowej strategii firmy i w pełni z nią zintegrowana, ponieważ tylko wtedy może przynieść oczekiwane rezultaty.

Nasze podejście

Analizujemy wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie firmy,  pomagamy sformułować kompleksowy i innowacyjny program zarządzania zmianą w czterech głównych obszarach:

  • społeczeństwo
  • miejsce pracy
  • rynek
  • środowisko.

Program zawiera propozycje dotyczące zarządzania, zaangażowania pracowników, relacji z interesariuszami, zarządzania danymi i raportowania oraz komunikacji. Obejmuje krótko- i długoterminowe cele ogólne oraz konkretne zadania, które są SMART, a także pozostają ściśle związane z szerszymi celami biznesowymi i podzielone na obszary geograficzne lub biznesowe. Kluczowym aspektem takiego planu jest zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, które musi zostać odpowiednio zaplanowane i stopniowo wdrażane. Po określeniu strategii pomagamy w jej wdrożeniu, zarządzaniu, monitorowaniu i rewizjach.

Efektywność

Rezultatami wprowadzonej strategii mogą być: redukcja emisji zanieczyszczeń, opracowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które poprawiają wydajność operacyjną, oszczędność kosztów, poprawa zaangażowania interesariuszy oraz bardziej efektywne używanie zasobów. Wyniki długoterminowe zależą od zaangażowania i kompleksowego podejścia do działalności integrującego zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie strategii biznesowej.