Kuntoarvio on kiinteistön omistajalle suunnattu työkalu, jonka avulla voidaan ennakoida kiinteistöön muodostuvia korjaustarpeita sekä niistä muodostuvia kustannuksia. Kuntoarviolla määritetään kiinteistön nykyinen kunto sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kuntoarvion tapaisesti kuntotarkastuksilla arvioidaan kuntoa ja korjaustarvetta, mutta tarkastukset kohdistuvat rajatun alueeseen tai osaan.


Kuntoarvio

Kiinteistöissä muodostuu ennemmin tai myöhemmin korjaustarpeita, joihin kannattaa varautua hyvissä ajoin ennakkoon kaikin puolin. Kuntoarvio antaa kiinteistöä hallinoivalle hyvät lähtötiedot kohteen kunnosta kokonaisuutena sekä suositukset tulevista korjauksista kustannusarvioineen. Kuntoarvion muodostaman kokonaiskuvan avulla on mahdollista teettää tarvittavat korjaukset suunnitelmallisesti oikeaan aikaan ja tätä helpottamaan laaditaan tyypillisesti pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa esitetään selkeästi tarvittavat korjaustoimenpiteet ja niiden suositeltava ajankohta sekä nykyisen hintatiedon mukainen kustannusarvio korjauskustannuksista.

Kuntoarvio alkaa tyypillisesti kiinteistökohtaisiin lähtötietoihin perehtymällä sisältäen kiinteistön korjaushistorian, mahdollisesti tehdyt mittaukset, tutkimukset ja kartoitukset sekä suunnitelma-asiakirjoihin perehtymisen. Nykyisen tilanteen selvittämiseksi järjestetään asukas- tai käyttäjäkysely, jonka tavoitteena on kerätä tietoa henkilöiltä, jotka viettävät aikaa kuntoarvion kohteena olevassa kiinteistössä. Kyselyn pitämisellä on myös suuri merkitys kuntoarvion suorittajan ja asukkaiden tai käyttöhenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen lisäämisessä parantaen tiedonkulkua.

Kuntoarvion kiinteistötarkastuksen suorittaa ryhmä kuntoarvion suorittamiseen perehtyneitä teknisen alan asiantuntijoita. Tyypillisesti kuntoarvion suorittaa kolmihenkinen ryhmä johon kuuluvat rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijat. Kiinteistötarkastuksen yhteydessä asiantuntijaryhmä kiertää läpi kiinteistön kuntoarvion piiriin kuuluvat tilat, rakenteet, järjestelmät ja laitteet. Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tarkastellaan myös kiinteistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä ehdotetaan tarvittaessa niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä. Tarkastus perustuu aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin tyypillisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin, mutta tarvittaessa tarkastuksen yhteydessä suoritetaan mittauksia sekä selvityksiä.

Kuntoarvioita tehdessä ja raportoitaessa noudatamme voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä kuntoarvion suorituksesta.

Due Diligence

Due Diligence- palvelumme tarjoaa asiakkaalle luotettavan asiantuntemuksen liittyen kiinteistökauppaan. Due Diligence - selvityksillä voidaan minimoida kiinteistökauppaan sisältyvät riskit. Palvelun sisältö ja laajuus ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Teknisestä selvityksestä käy ilmi rakennuksen nykykunto, rakenneosien tekninen käyttöikä, korjaustarpeet sekä korjauskustannukset. Selvitykseen sisältyy niin sovittaessa myös rakennuksen kaavoitus- ja lupa-asioiden yksityiskohtainen selvittäminen.  

Tarjoamme sekä TDD- että EDD-selvityksiä.

Kuntotarkastukset

Kuntoon liittyvien tarkastusten pääpiirteenä on tarkastettavan sisällön rajautuminen rajattuun alueeseen tai osaan. Kohdennetun kuntotarkastuksen tarve voi syntyä esimerkiksi vaurioepäilystä tai niitä voidaan teettää tiedon saamiseksi jonkin rakenteen tai laitteen nykytilasta. Tarkastuksia on suositeltavaa suorittaa lisäksi esimerkiksi takuu- tai vastuuaikojen päättyessä. Tyypillisiä suorittamiamme tarkastuksia ovat seuraavat:

   - Kiinteistötarkastukset
Rakenneosatarkastukset
Vesikattotarkastukset
Märkätilatarkastukset
Järjestelmätarkastukset
Puhtaustarkastukset
Takuu- ja kymmenvuotisvastuutarkastukset

Tarkastuksien sisältö muokataan tapauskohtaisesti vastaamaan asiakkaan kohdennettua selvitystarvetta.

Yhteystiedot:

Mika Matikka
Liiketoimintajohtaja, Korjausrakentaminen
+358 40 562 7096
mika.matikka@wsp.com