Nieuwe peilstok voor circulariteit in projecten

Waterschap Vallei en Veluwe heeft binnen zijn circulariteitsbeleid vier speerpunten die bijdragen aan een circulaire economie: duurzamere samenwerking, schoner effluent, minder biomassa en hergebruik van zuiveringsslib. Duurzamer inkopen en aanbesteden en minder grondstoffenverbruik in 2030 vallen onder het eerste speerpunt. Gebiedsontwikkeling Grebbedijk, inclusief dijkversterkingsopgave Grebbedijk, is hierin een inspirerend voorbeeld.