Effektiv interessentstyring legger grunnlaget for en vellykket prosjektleveranse uten forsinkelser.  WSP hjelper deg med å identifisere og følge opp interessentene i prosjektet.


Interessentstyring er en viktig oppgave i alle prosjekter, uansett størrelse og kompleksitet. Interessenter kan være myndigheter på ulike nivåer, statlige eller private organisasjoner, fagforeningsgrupper, medier, naboer eller andre som måtte ha en interesse i prosjektet som gjennomføres. Disse må følges opp på riktig måte og til riktig tid gjennom kommunikasjon og ulike former for involvering – avhengig av hvilket forhold til og interesse de har for prosjektet. En vellykket interessentstyring legger grunnlaget for et godt prosjekt for alle involverte parter, som når de målene som er satt.

Du trenger å kartlegge hvem interessentene dine er og deretter legge en plan for hvordan de skal følges opp.

 

WSP hjelper deg med å håndtere interessentene

WSP kan bidra til å lette samspillet mellom alle berørte parter i prosjektet. Vår tilnærming baserer seg på involvering og dialog, og vi utarbeider interessentanalyser med tilhørende kommunikasjonsplaner når vi legger strategien for håndtering av interessenter. God interessenthåndtering bidrar til god profilering av prosjektet og legger grunnlaget for et vellykket prosjekt.

 

Interessentanalyse

En interessentanalyse gir svar på hvem som berøres av prosjektet, hvilke roller og behov de har, og om de utgjør en risiko eller ressurs for prosjektet. Har du kontroll på hvem interessentene er og en plan for hvordan du skal håndtere dem, reduseres risikoen i prosjektet og resultatet blir bedre.

I de aller fleste prosjekter må man forholde seg til flere interessentgrupper, både internt i prosjektet og eksterne. Interne interessentgrupper kan være ansatte i virksomheten eller ulike leverandører som entreprenører, rådgivere og arkitekter. Eksterne interessentgrupper kan være lokale myndigheter, organisasjoner og naboer. Det er også slik at interessentenes rolle i prosjektet kan endres underveis.

Hver enkelt gruppe må tas på alvor og følges opp på en måte som sikrer en god informasjonsflyt, og tilrettelegger for dialog og involvering der det er behov for det. Ofte vil en ha interessenter som motsetter seg prosjektet og er negative til de målene som er satt. Ved å ta disse gruppene på alvor, møte dem og følge dem opp på en god måte, kan en til og med få dem med på laget. Ofte kan misnøye spores tilbake til mangel på informasjon og involvering. Derfor utarbeider vi kommunikasjonsplaner som støtter opp under interessentanalysen. Slik sikrer du at du når ut med riktig informasjon til dem som trenger det, til rett tid.

WSP hjelper deg med en enkeltstående interessentanalyse, eller en analyse av en større pågående prosess. Vi stiller også som rådgiver dersom du ønsker å utføre oppgaven selv. Vi har metoder og verktøy som kan tilpasses behovene i ditt prosjekt. 

Vi har gjennomført en rekke interessentanalyser for store og komplekse prosjekter, men også for prosjekter og prosesser av mindre omfang.