Kvalitetsstyring er viktig for å lykkes med ethvert prosjekt. Det handler om god planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av prosjekter eller i virksomheter. WSP hjelper deg med å løfte kvaliteten i en prosess, et prosjekt eller i virksomheten generelt.


WSP hjelper deg å utvikle, implementere og revitalisere integrerte prosjekt- og virksomhetsstyringssystemer. Vi har spisskompetanse på ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljø), ISO 45001 (arbeidsmiljø og sikkerhet), ISO 31000 (risikostyring) og har god oversikt over myndighetskrav. EFQM-modellen kan brukes til ytterligere kvalitetsforbedringer. Våre rådgivere og prosjektledere fokuserer på utvikling av kultur og organisasjon så vel som systemer.

WSP fokuserer på LEAN i prosessmodellering og verdistrømsanalyser, interessentstyring, kundetilfredshet, ledelses- og medarbeiderengasjement, risikostyring, og verktøy som beskriver beste praksis, samt avvikshåndtering og revisjoner. Resultatet for kunden er effektivisering, økt medarbeidertilfredshet, økt kundetilfredshet, bedre miljøprestasjoner, mer robust og forutsigbar drift og økt lønnsomhet. 

Våre eksperter kan bistå deg i en spesifikk prosess, i et prosjekt eller i virksomheten generelt. Vi kan påta oss ulike roller som prosjektleder, kvalitetsleder, kvalitetsrådgiver eller prosessveileder. Vi kan gjennomføre risikoanalyser og revisjoner, også hos dine kontraktspartnere. Vi er uavhengig av software-løsning.

WSP skreddersyr kurs innen kvalitetsledelse, risikostyring, HMS og miljø. Vi arrangerer åpne og bedriftstilpassede kurs i implementering av 2015-utgaven av ledelsesstandardene. Vi har spesialister som er sertifiserte revisjonsledere, prosjektledere og risikoledere, samt godkjent for evaluering i henhold til EFQM-modellen.

Vi jobber med kvalitetsstyring for store kunder i mange ulike bransjer. Flere av våre eksperter har vært utleid som kvalitetsledere og kvalitetsrådgivere i store prosjekter innen bygg, anlegg, samferdsel, industri og kommuner og statlige selskaper.