I forbindelse med en lang række projekter på havet, bliver der ofte gennemført geofysiske kortlægninger. WSP kan med stor ekspertise og en lang række instrumenter tolke det marine miljø.

Geofysisk kortlægning kræver moderne og innovativt udstyr

Afhængig af opgaven benytterWSP en række forskellige instrumenter i relation til nationale Natura 2000 kortlægninger, nedlægning af søkabler, marin råstofkortlægning for myndighederne og råstofbranchen, geofysiske undersøgelser i forbindelse med off shore og kystnære havvindmølleprojekter, havneudvidelser, klappladser og sejlrender. Til disse projekter benytter WSP forskellige kombinationer af geofysisk udstyr, afhængig af hvilke informationer man ønsker at tilvejebringe. Læs mere om vores instrumenter og udstyr nedenfor: 

Sidescan sonar
Sidescan sonar benyttes til at give et samlet billede af bundens ”ruhed”. Det vil sige, om bunden består af mudder, sand, grus, sten, boblerev, muslinger, ålegræs mm. Resultatet af en sidescan kortlægning er for eksempel et substrattypekort, hvor man har mulighed for at identificere, placere og arealfastlægge potentielt sårbare naturtyper såsom stenrev.

Pinger (sub-bottom profiler)
Pinger benyttes til at få information om de øvre lag under havbunden, typisk ned til en dybde af 10-15 meter under havbundens overflade, eller ned til moræne eller krystalline bjergarter. Data fra pingeren giver detaljeret information om aflejringer og tykkelser af disse overfladenære aflejringer, hvorfor instrumentet er velegnet til kortlægning i forbindelse med marin råstofindvinding, lægning af søkabler eller i relation til marinarkæologiske vurderinger af druknede stenalderlandskaber.

Sparker/boomer (sub-bottom profiler)
Sparker/boomer adskiller sig fra pingeren ved at udsende en kraftigere lydbølge og dermed opnå en dybere penetreringsevne ned i undergrunden. Til gengæld er opløsningen ikke så god som pingeren, hvorfor disse instrumenter ofte benyttes samtidigt. Med sparker/boomer opnås viden om dybere aflejringer, som blandt andet kan være relevant, når der skal placeres store havvindmøller på gravitationsfundamenter, og hvor der skal udarbejdes en geologisk model.

Magnetometer
Magnetometer er et instrument, som registrerer metalgenstande som befinder sig på havbunden eller er begravet i sediment som for eksempel i vrag, miner eller andre menneskabte genstande. Instrumentet benyttes ofte i relation til marinarkæologiske vurderinger, men også hvis man har mistanke om, at et område kan indeholde ueksploderet ammunition.

Maringeologi