Vand

Fremtiden kalder på nye løsninger. Vi rådgiver vores kunder i fremtidssikring af byer og landområder til morgendagens udfordringer, og sikrer en funktionel håndtering af spildevand og naturens egne store vandmasser.

Vandforvaltning er højt på kommunernes dagsorden 

Klimaforandringer udfordrer vores aldrende kloaksystem, og der er derfor et stort behov for at stormflodssikre vores byer og opgradere vores kloakker. Kommunerne har, som resultat af dette, sat bæredygtig vandforvaltning og vandplanlægning højt på dagsordenen, for at sikre at vores infrastruktur kan håndtere de fremtidige udfordringer, og det er en dagsorden, som WSP gerne vil bakke op omkring. Vores skybruds- og stormflodsikrings projekter skabes ofte som integrerede rekreative områder i byerne, og bliver på den måde både funktionelle i hverdagen og når vandmasserne kommer. Vi skal desuden håndtere vores spildevand på en bæredygtig og effektiv måde, og det er derfor vigtigt, at vi har moderne spildevandsanlæg, som kan varetage processen i fremtiden. Vi har allerede en lang portfolio af klimaprojekter, herunder et stort klimaprojekt langs Harrestrup å, hvor 10 kommuner var gået sammen om at forhindre store oversvømmelser i hovedstadsområdet, som allerede havde betydet omfattende skader for millioner af kroner. Vi har også bidraget til IrmaByen, som er Rødovres nye, bæredygtige landsby, hvor regnvand- og skybrudsplaner blev en del af projekteringen helt fra start med åbne pladser og grønne ubebyggede områder som en integreret del af regnvands- og skybrudshåndteringen.

WSP bistår vores kunder med rådgivning vedrørende renoveringer og opdateringer af spildevandsanlæg og udfører undersøgelser, tilsyn og procesanalyser for at optimere driften af anlægget. Desuden er der i højere grad brug for at kommunerne forvalter vandløbene for at sikre at disse ikke overbelastes af regn- eller spildevand, og så vi samtidig også sikrer, at udledningen ikke har en negativ belastning på den omkringlæggende natur. Vi har indsamlet vandløbsdata siden 1917 og vores omfattende hydrometridata kan anvendes til at vurdere vandløbenes vandføringsevne i form af karakteristiske afstrømninger. Det er også nyttig viden at have i forbindelse med klimasikring af byer og landbrugsområder og til varsling. 

img-harrastrup

Klimaprojekt langs harrestrup å

img-irmabyen

Irmabyen

 

 • GIS og dataforvaltning 
 • Vandressourceforvaltning
 • Overvågning af grundvand
 • Geologisk modellering  
 • Hydrologisk modellering 
 • Bathymetrisk måling
 • Geofysisk kortlægning
 • Screening af vandløbs kapacitet 
 • Analyse og simulation – Optimering af vandforsyningen  
 • Undersøgelser af biodiversitet i vandløb 
 • Dronemålinger af vegetation, bundgrøde og invasive arter i vandløb