Vatten och vattenanvändning

Det finns många typer av frågeställningar som berör vattnets roll i samhället. Med en växande befolkning och minskade vattenresurser är vatten en central fråga både inom offentlig och industriell sektor. Vattenaspekten ingår till exempel i arbetet med fysisk planering, folkhälsa, vid tillsyn och prövning, försörjning av dricksvatten, hantering av avloppsvatten och dagvatten med mera. Vatten är också en central fråga ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv.