WSP erbjuder specialanpassade utbildningar med erfarna och inspirerande kursledare inom bland annat miljö och hållbarhetsfrågor, process, brand, riskhantering, arbetsmiljö, kemikalier och verksamhetssystem, för att nämna några. Vi har lång erfarenhet av att nyttja olika pedagogiska metoder för att nå ut till våra mottagare, oavsett yrkesbakgrund och tidigare engagemang. 


Utbildningar


Personligt säkerhetstänkande.

Personligt säkerhetstänkande

Del 1

Syftet med Personligt Säkerhetstänkande del 1 är att få varje individ att fundera på sitt eget beteende så att tillbud och olyckor kan undvikas. Den röda tråden i utbildningen är normerna och säkerhetskulturen på arbetsplatsen.  

Vi brukar även ha en omfattande dialog kring tillbud och rapporteringen av dessa, användandet av skyddsutrustning samt att ha kulturen att säga till varandra när en risk ses. Vi utmanar deltagarna till att aktivt bidra i diskussionerna och reflektera över den säkerhetskultur som råder på företaget. 

Vanligen hålls utbildningen under en halvdag (ca 4 timmar) med grupper om ca 20 personer. 

Personligt säkerhetstänkande.

Personligt säkerhetstänkande

Del 2

I personligt säkerhetstänkande Del 2 sammanfattas en del från Del 1 för att påminna deltagarna om vikten av att ha rätt attityd mot säkerhet för att minska risken för olycka. 

Utbildningen kretsar kring övningar där deltagarna själva funderar kring de risker och orsaker till olyckor som finns. 

I Del 2 fokuserar vi mera på organisatoriska och sociala arbetsmiljö än i Del1. Hur vi mår och den mentala hälsan är minst lika viktig som den fysiska. En dålig organisatorisk och social arbetsmiljö kan leda till både fysiska olyckor och arbetssjukdomar. 

Personligt säkerhetstänkande.

Personligt säkerhetstänkande

Del 3

Personligt säkerhetstänkande Del 3 fokuserar på BBS (Beteendebaserad säkerhet). BBS är en formaliserad metod för att minska olyckor i verksamheten. Metoden innebär att man först har identifierad riskfyllda moment och beteenden. Därefter utbildas personal i att föra konstruktiva dialoger där man uppmärksammar säkra och osäkra beteenden. Syftet är att tillsammans hitta förbättringar för arbetsplatsen. 

Det är viktigt att personalen känner sig bekväm med detta varför vi under kursen tränar på kommunikation och hur vi ska bemöta varandra för att få till givande samtal om säkerhet. 

Bygghjälm granskas genom förstoringsglas.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

En heldags arbetsmiljöutbildning för chefer och/eller skyddsombud. Alternativt kan utbildningen genomföras digitalt men då uppdelat på två tillfällen och med en hemläxa mellan utbildningstillfällena. Utbildningen ger en grund eller uppfräschning kring arbetsmiljöfrågor med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Under utbildningens gång skapas många tillfällen för diskussioner och erfarenhetsutbyte kursdeltagarna emellan. Vi går igenom ansvarsförhållande på en övergripande nivå.

Kursdeltagarna ges en introduktion kring arbetsmiljölagstiftningen innan vi djupdyker in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare sker en genomgång kring krishantering och organisatorisk och social arbetsmiljö innan sammanfattning av dagen görs. 

Vi strävar efter att anpassa innehållet i kursen efter ert företag och väver gärna in era rutiner för att informera om vilket systematiskt arbetssätt som ni bedriver inom ert företag. Utbildningen kan genomföras tillsammans med skyddsombud och chefer eller för utvalda grupper. 

Person jonglerar.

BAS-P/BAS-U Intensiv

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) både för Planering/projektering och Utförare ska vara utbildad enligt kraven från Arbetsmiljöverket. Utsedd BAS måste kunna styrka såväl utbildning som sin erfarenhet och kompetens.

Den här endagsutbildningen är en intensivutbildning, dvs förkortad version av BAS-P/BAS-U utbildningen och vänder sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper eller till dig som vill få en överblick över vad som gäller angående kraven på byggarbetsmiljösamordnarrollen. Du kommer få förståelse för ansvarsfördelningen mellan byggherren, BAS-P och BAS-U, genomgång av relevant lagstiftning, förmåga att organisera upp arbetet och ökade kunskaper i arbetet med riskbedömningar och arbetsmiljöplan.

Utbildningen innehåller genomgång av relevant lagstiftning, diskussion och koppling till praktiska exempel, gruppövning samt avslutas med ett mindre test. Stort utrymme ges för frågor och reflektioner under utbildningens gång.

Bygghjälm.

Byggherrens arbetsmiljöansvar

Du som är beställare, projektchef, projektledare dvs byggherrens representant inom bygg- och anläggningsarbeten har ett stort arbetsmiljöansvar. Om du vill stärka din roll och dina kunskaper om vad din funktion som byggherre innebär är det här utbildningen för dig. Du utvecklas i rollen, i ditt arbetssätt och ges kunskaper om hur du på ett systematiskt sätt tar dig an det arbetsmiljöansvar som enligt lagkrav vilar på byggherren.

Utbildningen innehåller genomgång av relevant lagstiftning, diskussion och koppling till praktiska exempel och gruppövning. Stort utrymme ges för frågor och reflektioner under utbildningens gång.

Vår endagskurs som ges lärarledd men på distans, har som mål att göra dig trygg i rollen som byggherre vad gäller det arbetsmiljöansvaret och därmed kunna skapa goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö.


Jordglob med löv - miljö.

Grundläggande miljöutbildning 

WSPs grundläggande miljöutbildning syftar till att ge deltagarna grundkunskaper om dagens miljösituation utifrån existerandemiljöproblem men även se vilka möjligheter som finns inom miljöområdet. Under kurstillfället diskuteras miljöarbete, miljöpåverkan och hur organisationen kan arbeta med att minska negativ miljöpåverkan. Vi väver även in miljöfrågorna på det personliga planet. Kan jag minska min personliga miljöpåverkan? 

För att uppnå bästa pedagogiska effekt varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. Målet med kursen är att deltagarna ska få en ökad förståelse för miljöpåverkan och hur ett förändrat beteende kan spara på både jordens och företagets resurser. Den röda tråden genom hela utbildningen är att skapa engagemang för miljöfrågorna.

Juridik.

Miljöjuridik

Då miljörätten ständigt är under förändring ställs det stora krav på verksamheter som tillämpare av miljörätten. Denna heldagsutbildning inleds med en kort introduktion om miljörättens historia i Sverige och dess koppling till EU-rätten. Kursen behandlar syftet med miljöbalken och hänsynsregler som ligger till grund för tillämpning. Vidare läggs stort fokus på de bestämmelser som styr verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet samt vilka krav som gäller vid anmälan respektive tillstånd. 

Vi kommer även att gå igenom de bestämmelser som gäller för förorenad mark, vattenverksamheter, kemikalier och avfall. Kursen behandlar även konsekvenser av överträdelser. Under respektive delmoment diskuteras aktuella nyheter inom praxis och lagstiftning. 

WSP har lång erfarenhet inom miljöområdet. Vi har under många år bistått företag inom olika branscher och offentliga verksamheter med miljöjuridisk rådgivning. 

Utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning.

Provtagarutbildning

Kursen vänder sig till personal som utför eller som kommer att utföra utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning – och som vill säkerställa relevant kompetens.

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. 

Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar. Deltagarna får också genomföra teoretiska och praktiska övningar innan slutprovet. 

Kursen ger, den personal som ska ansvara för och utföra utsläppskontroll, den kunskap och praktik som krävs för att utföra provtagning och flödesmätning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan.

Kursen omfattar två dagar och är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnd föreskrift.

Kemikalier.

Grundläggande kemikalieutbildning

Vi lever i ett allt mer kemikalieintensivt samhälle med ökade krav på kunskaper om kemiska produkter och alla regler som finns. Klarar du att hänga med och uppfyller ditt företag alla kemikaliekrav?

För att kunna bidra till en säkrare kemikaliehantering är det viktigt att känna till företagets miljöpåverkan och ambitioner inom kemikalieområdet. För ett bra kemikaliearbete krävs att anställda som på olika sätt hanterar kemikalier, eller fattar beslut som påverkar kemikaliehanteringen, har en tillräcklig kompetens för sin uppgift. 


Certifikat.

Ledningssystem ISO 9001/14001 eller 45001 

Vad är egentligen ett kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljösystem och vad innebär det för dig och din verksamhet?

Kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Men hur fungerar det i praktiken? Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse för vad ledningsverktyget ISO 9001/ 14001 eller 45001 innebär och hur det hjälper just ditt förtag att bli framgångsrikt. 

Genom konkreta exempel och diskussioner syftar kursen till att ge deltagarna en tydlig bild av hur man kan arbeta med ständiga förbättringar utifrån ledningsverktyget. 
Utbildningen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, önskar en grundläggande förståelse för standarderna, praktiska lösningar och ledningssystem generellt. 

Checklista.

Fördjupningskurs internrevision

Kursen vänder sig till de som arbetar som internrevisor inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsområdet och vill fördjupa sin erfarenhet och kunskaper inom ISO-standarden och revisionsteknik.  Deltagarna får en systematisk genomgång av den ISO 14001, 9001 och 45001-standardens krav, kopplat till exempel på lösningar för förändringarna. Genom konkreta exempel och diskussioner får deltagarna möjlighet att dela erfarenheter mellan varandra. 


Ett löv.

Grundläggande hållbarhetsutbildning

Samhället utvecklas i snabb takt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans och verksamheters krav på välstånd? Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är intresserad av grunderna inom hållbarhet. Utbildningen utgår från en grundnivå för att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen i det fortsatta hållbarhetsarbetet. 

Deltagare med djupare kunskapsnivå får möjlighet att bidra med dessa vid gruppdiskussioner. Målet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och skapa ett förnyat engagemang hos deltagare genom ökad insikt om den egna påverkan och betydelsen av hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsstyrning utifrån processer och metodik gås igenom.


Personligt säkerhetstänkande.

Utbildning anläggningsskötare

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om regler, funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Kursen vänder sig till dig som är, eller ska bli, anläggningsskötare, brandskyddsansvariga och fastighetsskötare och omfattar en dag samt två timmars uppföljning.

Ladda ner mer information om anläggningsskötarutbildning (pdf).

Personligt säkerhetstänkande.

Brandskydd under byggtid

Fastighet och energi, personsäkerhet - Varje år inträffar skador för miljontals kronor i  samband med bränder på byggarbetsplatser.  Kraven på brandskydd gäller självklart även under byggtid. 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till BAS-P/BAS-U,  brandskyddsansvariga, byggherrar, byggnadsarbetare,  försäkringsgivare, platschefer, tillståndsansvariga för Heta  Arbeten m.fl.
Tid: Heldag (8h)
Pris: Kontakta [email protected] för offert

Utöver riskerna för allvarliga personskador kan bränder leda till stora förseningar av byggnadsarbetet och utdragna rättsprocesser. För att undvika detta är det viktigt att känna till brandrisken under byggtid och ha kunskap om hur bränder kan förebyggas. 

Personligt säkerhetstänkande.

EKS-Brandskydd av bärande konstruktioner

Fastighet och energi - WSP erbjuder en heldagskurs om förändrade regler för dimensionering av bärförmåga vid brand (BKR blir Eurokod + EKS). Kursen vänder sig till dig som arbetar som byggnadskonstruktörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, räddningstjänsten.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som arbetare som byggnadskonstruktörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, räddningstjänsten. Inga förkunskaper krävs.

Tid: Heldag (8h)
Pris: Kontakta [email protected] för offert

Målet med kursen är att deltagarna ska få en förståelse för regelverkets uppbyggnad och kravnivåer samt grundläggande principer för dimensionering av brandskydd av bärande konstruktioner.

Kursen avslutas med frågestund och utvärdering samt utdelning av kursintyg.

Personligt säkerhetstänkande.

Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter

Personsäkerhet, energiproduktion - Kursen vänder sig till dig som arbetar på verksamheter som omfattas av kraven i  Sevesolagstiftningen, såväl den högre som den lägre kravnivån.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som arbetar på företag som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen, såväl den högre som den lägre kravnivån. Lämpliga förkunskaper är en översiktlig kännedom om kraven i Sevesolagstiftningen.

Tid: 3 heldagar
Pris: Kontakta [email protected] för offert.

Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. 

Efter genomförd utbildning kommer du att ha en god förståelse för riskhanteringsprocessen och möjlighet att möta kraven i Sevesolagstiftningen. 

Personligt säkerhetstänkande.

Explosionsfarlig miljö (ATEX/LBE)

Vid hantering av brandfarliga och explosiva varor samt damm ökar risken för brand och explosion då det kan bildas en explosiv atmosfär i anläggningen.

För att få en säker hantering i verksamheten är det viktigt att berörd personal har rätt kompetens för att kunna göra korrekta bedömningar och kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga olyckshändelser. 

WSP kan med sin breda kompetens erbjuda utbildningar som ger en ökad kunskap i ämnet samt ge de verktyg som behövs för att personalen ska kunna utföra ett säkert arbete i en explosionsfarlig miljö.

Målgrupp och förkunskaper 

Utbildningen kan anpassas efter olika verksamheter. Ingen förkunskap krävs. Vi anpassar och skräddarsyr utbildningen efter era specifika önskemål och behov.

Tid: Hel- eller halvdag beroende på kursinnehåll. 
Pris: Kontakta [email protected] för offert.