Glas är en viktig komponent i en byggnad och ofta en central del i ett byggprojekt, oavsett ombyggnation, renovering eller nybyggnad. Kring glas uppstår ofta frågor om gestaltning, energi, ekonomi och funktion såsom brand, ljud eller solavskärmning. 

Förstudie

Idéskiss
Inventering
Utredning
Programhandling
Riskanalys
Statusbesiktning
Kostnadskalkyl
Klimatkalkyl

Projektering

Systemhandling
Bygghandling
Teknisk beskrivning
Fönsterbeskrivning
Ritningsunderlag
Principdetalj
Förfrågningsunderlag
Samordning
Simulering
Solskyddsutredning
Miljöcertifiering
LCC
LCA

Genomförande

Upphandling och anbudsstöd
Granskning
Projektledning
Byggledning
Produktionsstöd
Förbesiktning och syn

Avslut

Besiktning
Slutbesiktning
Relationshandling
Underhållsplan

Förstudie

I tidiga skeden av byggprocessen tydliggör vi möjligheter att nyttja glasets alla funktioner för en välfungerande byggnad. Vi undersöker alternativ för...

Projektering

Utifrån arkitektens ritningar och beställarens önskemål upprättar vi åtgärdsförslag som även uppfyller ställda krav på ev. miljöklassning...

Genomförande

Under en pågående produktion stöttar vi med vår kunskap kring de situationer som kan uppstå kring och med glaskonstruktioner...

Avslut

För att säkerställa korrekt funktion på glas- och fasadlösningar bistår vi med vår kunskap för denna verifiering. Detta är en trygghet för dig som kund, projektdeltagare och oss...

Hållbarhet

Vi som glas- och fasadkonsulter agerar som hållbara och ansvarsfulla aktörer i vårt samhälle vad gäller ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Detta tar vi med oss i allt vårt arbete där vi...

Återbruk

Som en del av vårt ständigt utvecklande arbete utreder vi inom pågående projekt och vid sidan av de möjligheter och utmaningar som återvinning och återbruk av glaskonstruktioner...


De äldsta glasfynden är från omkring 7 000 f. Kr. – det bevisar att glas är ett bestående material! Det är också ett material med många funktioner som bidrar till exempelvis energieffektiva byggnader med bra inomhuskomfort både när det gäller dagsljus, temperatur och akustik. Något som är viktigt framöver är att hitta bra lösningar för att både bevara och optimera ett äldre originalfönster och samtidigt nå uppsatta ljud-, energi- och miljökrav.
Diana Avasoo Seniorkonsult Glas och Fasad
bg2

Hur minskar vi klimatpåverkan genom materialåtgärder i samhällsbyggnadsprojekt?

Samhällsbyggnadssektorn i Sverige står för en betydande del av dagens utsläpp av växthusgaser. För att vi ska nå de uppsatta klimatmålen måste därför utsläppen från samhällsbyggandet minska drastiskt och där är valet av material helt avgörande.

Minska klimatpåverkan genom materialåtgärder

Den gröna omställningen - dags att gå från planering till handling

Sverige befinner sig i en historisk förändring, en ny industriell revolution, där nya utmaningar blandas med nya möjligheter. Förändringen är driven av miljömål, digitalisering, elektrifiering och en grön nyindustralisering. 

Lösningen på energiomställningen

Innovation i byggprocesser möjliggör implementering av solenergisystem i nya och befintliga byggnader

Solenergibranschen går för högtryck och det ger oss utrymme för innovation och nya idéer. Det handlar om att implementera befintlig teknik på rätt sätt, vid rätt tillfälle och genom rätt aktör.

Hållbarhetsprägla projekt