Lösningar för vägar och gator måste vara långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva. Det gäller allt från lokala tillfartsvägar till stora strategiska trafikleder i städer och på landsbygd. Vägarna används av privatpersoner, kollektivresenärer och näringslivets transporter. Vi måste därför prioritera trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag. En stor del av samhällets kapital är investerat i vägar och måste förvaltas genom att förlänga livslängden på gator och vägar.