Södra Esplanaden

Gestaltning, projektering och framtagande av FFU för en ny huvudgata i Västra hamnen i Malmö. Området omfattas av parkmiljö, gaturum, gångfartsgata, rondell, kajstråk och torgmiljö. Längs med själva Esplanaden anläggs biofilteranläggningar dit allt dagvatten från gatan leds bort och renas med växters hjälp. 

Plats

  • Malmö, Sverige

Uppdragsgivare

  • Malmö stad

Projektstatus

  • 2017-2018
img-Illustrationsplan_Sdra_esplanaden

Illustrationsplan södra delen av esplanaden, Västra hamnen.

Park som tar in grönskan i staden.

Den befintliga Kockumsparken har utökats österut i samma tema som tidigare etapp. Betongstödmurar håller undan de trädklädda gräskullarna från den varierade mittgången. Murarna har försetts med trädäck, och vid den östra änden visar en specialritad skylt parkens namn. I den nya delen finns också en Koreaplantering, med exotiska växter.

Kajstråket är ett område som inbjuder till aktiviteter både på vatten och land.

Längs den gamla industrikajen, mellan kanalen och en ny skola, har ett kajstråk ritats. En mur av trådkorgar fyllda med gamla tegelstenar skiljer gångbanan från den växtklädda slänten. En flytbrygga och trägradänger vid kanalens krökning gör det möjligt att komma i kontakt med vattnet.