Där människor bor och vistas finns det behov av infrastruktur för dricksvatten, dagvatten och avlopp. Oavsett om det gäller en stor stad, en mindre ort eller ett landsbygdsområde behövs vattenverk, reningsverk och infrastruktur för att försörja området med dricksvatten, samla in och behandla avloppsvatten, hantera dagvatten och förhindra översvämningar. 


Ledningsteknik

 • Projektering
 • Ledningssamordning
 • Installation i tunnlar
 • Undersökning av befintliga anläggningar
 • Livscykelanalys inom ledningsteknik

Strategiska VA-tjänster

 • VA-plan
 • Lokaliseringsutredning
 • Kvalitetsanalys
 • Vägvalsstudie
 • Egenkontrollprogram
 • Underlag till tillståndsprövning
 • Underlag till MKB
 • Policyarbete
 • Dagvattenstrategi och VA-strategi
 • VA-policy
 • Asset management
 • Strukturplan VA

VA-utredningar

 • Dagvattenutredning
 • Dagvattenhantering
 • Blågröna lösningar
 • Ekosystemtjänster
 • Tillskottsvattenutredning
 • Dagvattensamordning
 • Kapacitetsutredning i ledningsnät (brandvatten, vattenförbrukning, nödvatten, bevattningsförbud, vattenbrist)
 • Statusutredning
 • Lokalt åtgärdsprogram (LÅP)
 • Granskning av systemhandling/andras utredningar
 • Flödesmätning
 • Skyfallsplanering
 • Underhåll dagvattenanläggningar
 • Översvämningsanalys
 • Studie av översvämningsrisker
 • Strukturplan för ledningssamordning
 • GIS-analys
 • Lokaliseringsstudie
 • Dimensionering av ledningar
 • Modellering av flöden och kapacitet i ledningar
 • Hydraulisk modellering
 • Saneringsplan
 • Lågpunktsanalys
 • Hållbarhetsbedömning för VA
 • Undersökning av befintliga anläggningar
 • Livscykelanalys inom ledningsteknik
 • Spillvattenutredningar

VA-ekonomi och VA-juridik

 • VA-taxa, prisavtal för VA
 • Kostnadsanalys
 • Dagvattenkostnader
 • Ekonomisk simulering (EKSIM)
 • Avfallstaxa
 • Avfallsplan
 • Ansvarsutredningar kring sopsug
 • Ansvarsutredning
 • Sakrådgivare försäkring – skadeståndsärende
 • Efterkalkyler
 • Förvaltning
 • Verksamhetsområde
 • Organisation och samverkan för VA

Utbildning

 • Vägledning, handbok, utbildning (VA-kurs)
 • Rådgivning, coachning, workshop, kommunikation

Vi kan

 • MIKE
 • StormTac
 • GIS
 • Scalgo
 • Civil3D
 • CAD