WSP tar ett helhetsgrepp kring husens grundläggning av trä. Vi arbetar med underhåll och bevarande av befintliga trägrundlagda byggnader.


Process för att utreda , genomföra åtgärder och följa upp.

Ju tidigare man låter undersöka sin trägrundläggning, desto mindre är risken för dyra konsekvenser och helst bör man agera redan innan sprickor uppträder i byggnaden.

Grundvatten

En trägrundläggning som är omgiven av rent friskt grundvatten kan i praktiken behålla sin hållfasthet hur länge som helst. Det är när grundvattnet under byggnaden sjunker eller blir förorenat av exempelvis avloppsvatten som problem kan uppstå.

Pålar och rustbädd kan bli angripna av svamp, aeroba eller anaeroba bakterier som startar en biologisk nedbrytning (biokorrosion), vilket försämrar hållfastheten avsevärt.

Vi kan hjälpa dig med att kontrollera kvalitet och nivåer på grundvattnet. 

Sprickor

Står din byggnad stadigt? En enkel grundkontroll kan ge dig svaret. Att låta utföra sättningskontroll samt grundvattenkontroll av byggnaden ger en första indikation på hur trägrundläggningen mår. 

Grundundersökning

Vet du hur din grundläggning mår? Alla kan föreställa sig konsekvenserna för en byggnad om grundläggningen inte längre orkar bära sin tyngd. WSP har mångårig erfarenhet av grundundersökningar och har statusbedömt trägrundläggningar på mer än 400 fastigheter.

En grundundersökning omfattar följande delar:

  • Befintliga handlingar studeras.
  • Okulär besiktning av byggnad och omgivning.
  • Grundvattennivåer mäts och vattenprover skickas till labb.
  • Träprover tas och skickas till labb.
  • Kontroll av spillvattenledningar.
  • Sättningsavvägning.

En fullständig statusbedömning omfattar förutom grunden även dess omgivande miljö samt en sammanställning över relevanta delar av byggnadens tekniska historia. En korrekt undersökning bör alltid omfatta laboratorieanalyser av tagna träprover.

Undersökning av pålar av trä och rustbädd i trägrundläggning.

Grundbervarande åtgärd

Eurobor® är en metod som bevarar din grundläggning av trä. Grundbevarande åtgärder är ett snabbt, skonsamt och kostnadseffektivt sätt att undvika framtida grundförstärkningar. En grundbevarande åtgärd är en träskyddsbehandling som stoppar pågående nedbrytning av träpålar och rust orsakat av svampangrepp. 

Behandlingen av träpålar och rustbäddar kan ske både från byggnadens in- och utsida. Boende och verksamheter i lokalerna störs inte nämnvärt av en behandling och därför behövs inga tillfälliga ersättningslokaler. 

Bäst före:
Symbol för skyddsrum.

Skyddsrum

Sverige har runt 64 000 skyddsrum med byggnadsår från cirka 1945 och framåt. I tiden efter kalla kriget har underhållet av dessa på vissa håll halkat ner på prioriteringslistan. Med ändrat världsläge har frågan dock aktualiserats igen. Många ställer frågor om skyddsrum och deras funktion och status. Som ett komplement till MSB:s löpande skyddsrumskontroller väljer många fastighetsägare att på eget initiativ utföra eller låta utföra tillsyn eller kontroll på sina skyddsrum. 

Vi på WSP har mångårigt samarbete med MSB gällande olika frågeställningar beträffande skyddsrum. Vi kan hjälpa dig som är fastighetsägare, och har ansvar för ett eller flera skyddsrum, att få ett grepp om situationen. Det kan till exempel ske genom telefonrådgivning, utredning, skyddsrumstillsyn eller skyddsrumskontroll.

Laboratorium

Enda sättet att säkerhetsställa statusen på befintlig trägrundläggning är genom provtagning samt analys av den. Har du ett hus som är trägrundlagt och vill veta hur den mår kan vi hjälpa till med detta. Vi hjälper dig även med bedömningen för grundläggningsvedens förutsättningar för fortsatt funktion över tid.

Vårt byggnadsbiologiska laboratorium har anor från 1970-talet och WSP tog över verksamheten år 2006. Med vår mångåriga erfarenhet hjälper vi dig med analyser av grundläggningsveden. 

Hållbarhet

Att ha god kunskap om sin byggnads grundläggning och dess status kan vara en avgörande faktor för framtida beslut. Upptäcks till exempel sjunkande grundvattennivåer eller läckande avlopp i tid, när hållfastigheten på trägrundläggningen fortfarande är tillräcklig, kan nedbrytning stoppas med vinst för både ekonomi och miljö. 


""

Övre Husargatan 25, Göteborg
Grundundersökning samt partiell grundförstärkning med pålar och Euroborbehandling.
Kund: Brf Slottskogsledet

""

Hornsgatan 45, Stockholm
Eurobor®behandling
Kund: Gatu- & fastighetskontoret

""

Kvistrumsbron, Munkedal
Grundundersökning, Jerbor®behandling
Kund: Vägverket Region Väst

""

Stora Teatern, Göteborg

Grundundersökningar, Jerbor®behandling, partiell Eurobor®behandling

Kund: HIGAB

""

Humalistonlinna, Åbo, Finland
Eurobor®behandling
Kund: As Oy Humalistonlinna

""

Trädgårdsgatan 12, Uppsala
Eurobor®behandling
Kund: Akademiska Hus


Linnégatan i Göteborg där WSP utförde grundbevarande åtgärd och grundförstärkning.

Vi är ledsna, men det här innehållet är inte tillgängligt.

För att förbättra din upplevelse, se till att alla cookies är aktiverade.