MKB och social konsekvensbedömning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett planerat projekt kan medföra. MKB och social konsekvensbedömning är viktig för att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt. Bedömningen säkerställer att planerade och projekterade verksamheter inte orsakar för stora olägenheter för omgivningen, miljön och människor.