I takt med den øgede fokus på miljøet og de medfølgende øgede krav fra både virksomheder og myndigheder om en minimal miljøpåvirkning, indgår miljøvurderinger nu som en central leverance i nærmest alle større projekter i dag.


Miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering

VVM af landsbaserede anlæg

Vi har stor erfaring med at lave VVM-screeninger og miljøkonsekvensrapporter for landbaserede anlæg, herunder en række naturgenopretningsprojekter. Vi bistår med undersøgelser af beskyttede arter og naturtyper for at belyse projektets eventuelle effekter på disse og udfører Natura 2000 konsekvensvurderinger. Vi har desuden løst VVM-opgaver i forbindelse med et betydeligt antal større infrastrukturprojekter, eksempelvis:

 • Lufthavne
 • Landbaserede vindmøller
 • Vejanlæg
 • Råstofindvinding 
 • Højspændingsanlæg
 • Biogasanlæg
 • Industrianlæg
 • Transportcentre

VVM på søterritoriet

Vi har en bred vifte af aktiviteter på søterritoriet, og vi udfører ligeledes miljøkonsekvensrapporter for større projekter på havet. Vores marinbiologer yder rådgivning i alle faser fra indledende myndighedskontakter, marinbiologiske forundersøgelser og screening til opfølgende overvågningsprogrammer og egenkontrol. Vi gennemfører også fugleundersøgelser eller foretager analyser af et eksisterende datamateriale for at belyse projektets eventuelle effekter på fuglebestandene og Natura 2000 områder. Vores tidligere aktiviteter har omfattet projekter indenfor følgende:

 • Havvindmøller
 • Råstofindvinding
 • Havneudvidelser og oprensninger
 • Havbrug
 • Broer, rørledninger og kabler
 • Tunneler