bg2

CFD-modell av byggnad.

Brandskyddsprojektering - brandskyddsdokumentation

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att planera och bygga en så trygg, hållbar, säker och välfungerande framtid som möjligt. WSPs brandkonsulter hjälper dig att utifrån lagstiftning och verksamhetsbehov ta fram de bästa lösningarna för ditt byggprojekt. Ju tidigare i byggprocessen en brandkonsult involveras, ju bättre förutsättningar ges för att optimera brandskyddet och hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar utifrån byggnadens och verksamhetens förutsättningar. Vi har en gedigen erfarenhet av brandskyddsprojektering - både genom förenklad och analytisk dimensionering.  

Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar och brandritningar i projektets olika skeden. Dessutom hjälper vi byggherrar, projektledare och entreprenörer genom projektet så att brandkraven inarbetas på rätt sätt och implementeras i byggskedet. Vi gör utförandekontroll av brandskyddet och upprättar brandskyddsdokumentation, en relationshandling där byggnadens brandskydd beskrivs. Våra brandskyddsdokumentationer är utformade för att vara ett stöd under hela förvaltningsfasen av byggnaden, allt för att underlätta för dig som beställare och för att du ska ha ett så bra brandskydd som möjligt under hela byggnadens livslängd. 

I alla våra uppdrag ingår en oberoende kvalitetssäkring genom att våra mest erfarna brandkonsulter stöttar i projektet och granskar samtliga handlingar så att vi alltid levererar de allra bästa lösningarna. 

 Exempel på tjänster inom brandteknisk projektering: 

 • Förenklad och analytisk dimensionering.
 • Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation.
 • Brandskydd under byggtid.
 • Avancerade temperatur- och strukturanalyser av brandutsatta konstruktioner (SAFIR).
 • Utrymningsdimensionering med hjälp av rökspridningsberäkningar (FDS, Pathfinder).
 • Brandskyddsprojektering i 3D (Bimfire Tools).
 • SAK 3 - Certifierad sakkunnig inom brandskydd. Våra certifierade brandingenjörer hjälper till med både projektering och utförandekontroll i komplicerade byggprojekt där byggnadsnämnden ställer krav på certifiering. 
 • Brandskydd och utrymningssäkerhet i tunnlar.
Solpaneler en del i en grön energiomställning och hållbarhet.

Grön omställning och hållbarhet

WSP arbetar för hållbar samhällsutveckling, och satsar stort på utvecklingsarbete inom risker med ny teknik, så att vi kan hjälpa våra kunder med en säker grön omställning. Vi projekterar solcellsanläggningar, batterilager och batterifabriker, koldioxidinfångning/lagring och utför riskanalyser för vätgashantering.  Vi är med på resan mot grön energi - låt våra specialister hjälpa dig att hitta de säkraste och mest hållbara lösningarna.

Industrier kräver mer än att enbart uppfylla myndighetskrav gällande brandskydd för att ha ett bra egendomsskydd för sin verksamhet.

Industribrandskydd

Att enbart uppfylla myndighetskrav gällande brandskydd, är inte alltid tillräckligt för att ha ett bra egendomsskydd för sin verksamhet, då myndighetskraven till stor del fokuserar på att säkerställa människors hälsa och säkerhet. Verksamheter som har behov av kontinuitet och leveranssäkerhet  kan därför behöva minska sårbarheten mot bränder och kostsamma avbrott. Våra brand- och riskkonsulter utför besiktningar av befintligt brandskydd ute hos våra kunder, och upprättar förslag till åtgärder för att stärka brandskyddet utifrån verksamhetsbehovet. Vi hjälper också våra kunder med exempelvis riskanalyser, kontinuitetsplanering, ATEX (riskbedömning, klassningsplaner, klassningsritningar, explosionsskyddsdokument) samt tillståndsfrågor och säker hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Sjukhus - ett exempel på samhällsviktig verksamhet som kräver verksamhetsanpassad brandskyddslösning.

Samhällsviktig verksamhet

WSP har stor erfarenhet av att utforma verksamhetsanpassade brandskyddslösningar för samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassade byggnader och verksamheter. När det gäller brandskydd i samhällsviktig verksamhet, behöver fler aspekter i brandskyddet vägas in, då verksamheten ska fungera även under höjd beredskap och i kriser. Utöver grundläggande brandskyddskrav hjälper våra konsulter till att stärka robustheten hos samhällsviktig verksamhet. 

Utöver brandkonsulttjänster har vi ett stort tjänsteutbud inom samhällsskydd och beredskap. Vi utför risk- och sårbarhetsanalyser, krisberedskapsplanering och övning, kontinuitetsplanering, jobbar med informationssäkerhet, håller i verksamhetsanpassade utbildningar etc.

Brinnande industri där en olycksutredning krävs.

Olycksutredning

Ibland inträffar det oväntade och haveriet eller olyckan är ett faktum. Bakgrunden till olyckan kan vara en brand, ett ras, en konstruktion som kollapsar eller en maskinskada. WSP kan ta hand om alla former av olycksutredningar genom den samlade expertisen inom företaget samt genom vårt breda kontaktnät med externa partners.

Våra kunder utgörs främst av försäkringsbolag, advokatbyråer, industrin, fastighetsägare och ibland även myndigheter.  

För ett framgångsrikt olycksutredningsarbete krävs:

 • Att snabbt kunna vara på plats - för att säkra fakta om det inträffade
 • Rätt val av utredningsmetod - för att fånga olycksutredningsbehovet 
 • Kompetenta olycksutredare – för att leda utredningen och vid behov koppla in rätt expertis

Genom vårt oberoende skapar vi ett långsiktigt förtroende på marknaden.

WSPs brandkonsulter hjälper verksamheter att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lag om Skydd mot olyckor är lagen som bland annat reglerar kommunal räddningstjänst, sjöräddningstjänsten, flygräddningstjänsten och fjällräddningen och syftar till att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.  Lagen ställer även krav på att fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriver ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. WSPs brandkonsulter har kunskapen om hur alla krav tillämpas i praktiken för både små och stora organisationer. 

WSPs tjänster omfattar besiktning av det byggnadstekniska brandskyddet, översyn och uppbyggnad av brandskyddsorganisation, genomgång av rutiner för egenkontroll samt underhåll, utarbetande och sammanställning av nödvändig dokumentation, utbildning av brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter samt tolkning och utformning av hyresgästavtal. 

WSP hjälper också dig att ta fram en insatsplan. I insatsplanen samlas viktig information i form av ritningar, bilder och text som enkelt kan överföras och effektivisera en räddningsinsats. Det kan bidra till minimerade egendoms - och avbrottsskador och därmed även mindre miljöpåverkan vid en skada. 

Tuber - brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig vara

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt. Hantering är ett brett begrepp som innefattar bl. a. förvaring, tillverkning, underhåll, modifiering, import, förpackning, handel, destruktion och transport inne på anläggningen. WSP hjälper kunder i samband med tillståndsfrågor gällande brandfarliga och explosiva varor och stöttar i samtliga processer för att kunden ska ha en så säker hantering av brandfarliga varor som möjligt. Det innebär exempelvis att ta fram verksamhetsbeskrivning, kontrollistor för olika processer och moment, rutiner och instruktioner för hanteringen, kemikalielistor, ritningar och beskrivning av föreståndarorganisationen. 

Exempel på tjänster inom LBE som WSP tillhandahåller är:

 • Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga eller explosiva varor
 • Riskutredning som underlag till tillståndsansökan enligt LBE
 • Riskbedömningar, klassningsritningar och klassningsplaner ATEX
 • Rådgivning kring säker hantering av brandfarlig vara
ATEX - EX-skylt.

ATEX

I syfte att förebygga allvarliga olyckor vid hantering av brandfarliga varor och brännbart damm, samt begränsa följderna för människa och miljö har EU antagit de två så kallade ATEX-direktiven. Reglerna innebär att verksamheter med hantering av dessa ämnen kontinuerligt ska analysera och bedöma sina risker. WSP hjälper våra kunder att genomföra:

 • Riskbedömningar (bedömning av risk för uppkomst och antändning av explosiv atmosfär samt konsekvenser av sådan olycka)
 • Klassningsplaner (identifiering av riskområden och olika riskzoner)
 • Explosionsskyddsdokument (dokumentation av de risker som finns och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet)
 • Utbildning
 Riskhantering i komplexa tunnelprojekt samt brandskydd och utrymningssäkerhet i tunnlar är specialistområden inom WSP.

Brandskydd i tunnlar

En olycka under mark kan få mycket allvarliga konsekvenser, vilket medför att säkerheten har extra hög prioritet när nya tunnlar ska byggas. Riskhantering i komplexa tunnelprojekt samt brandskydd och utrymningssäkerhet i tunnlar är specialistområden inom WSP. För verifiering av brand- och utrymningssäkerheten är det vanligt att vi arbetar med 3D-simuleringar av brand- och brandgasspridning och personflöden under en utrymningssituation.  I projekt där transporter av farligt gods kommer trafikera tunneln behöver risken för en farligt godsolycka utredas och erforderliga skyddsåtgärder implementeras i projekteringen. WSP utför riskbedömningar som utgör beslutsunderlag för samråd med berörda myndigheter och underlag för projektering till tunnelns vägplan eller järnvägsplan. Under projektets byggskede kan vi hjälpa till att säkerställa brandsäkerheten genom att upprätta en plan för brandskydd under byggtid samt hjälpa till med uppföljning. Vi kan också hjälpa till med uppföljningar av den tekniska brandsäkerheten och det organisatoriska brandskyddsarbetet under driftskedet.

Läs mer om brandskydd i tunnlar
WSP medarbetare som är SBSC-godkänd besiktningsingenjör.

Besiktning brandskydd SBSC

WSP har SBSC-godkända besiktningsingenjörer runt om i hela landet för besiktning av automatiska brandskyddssystem som brandlarm, gassläcksystem, utrymningslarm och sprinklersystem.

Läs mer om revisionsbesiktningar SBSC