Förorenade områden

Föroreningar i mark- och vattenområden kan förekomma både i anslutning till pågående verksamheter och där tidigare verksamheter bedrivits. Baserat på typ av förorening och områdets känslighet kan det innebära risker för miljö och människors hälsa. Utredningar, undersökningar och åtgärder inom förorenade områden är i många fall komplexa och kräver en tvärvetenskaplig erfarenhet och kompetens. 


Mätutrustning i industribyggnad.

Aktiv luftprovtagare som provtar inhalerbart damm och totaldamm. Med aktiva luftprovtagare kan halten av vissa föroreningar i inomhusluft mätas.

Industribyggnad.

På gamla industrifastigheter är det ofta relevant att genomföra historisk inventering, då tidigare industriella verksamheter kan ha medfört förorening av byggnader, jord, sediment och grundvatten. 

Skruvborr.

Jordprovtagning kan bland annat utföras med skruvprovtagare på borrbandvagn.

Grundvatten i schaktgrop.

I samband med schaktsaneringar kan det även uppstå behov av att hantera grundvatten i schaktgroparna.