bg2

Att förstå vår natur och miljö är nyckeln till en framgångsrik och hållbar samhällsutveckling. Befolkningstillväxt, urbanisering, industrialisering och klimatförändringar är några exempel på faktorer som påverkar vårt naturliga ekosystem. Gulsparv som sitter på kal trädgren.

Inventeringar

WSP har ett stort nätverk av ekologer som utför olika typer av naturinventeringar, exempelvis naturvärdesbedömningar, biotopinventeringar och artinventeringar. Inventeringarna genomförs för att säkerställa att projekten lokaliseras och utformas med rätt skydds- och kompensationsåtgärder. Våra medarbetare har spetskompetens inom bland annat ornitologi, floristik, limnologi och marinekologi.

Foto på mossa sedd genom förstoringsglas

Ekologiska utredningar

WSP utför en mängd olika ekologiska utredningar och analyser där vi bedömer ett projekts miljöpåverkan med mera. Bedömningarna resulterar i åtgärdsförslag och rekommendationer om hur ett projekt kan utformas så att områden med stora naturvärden undviks eller tas i anspråk på ett miljöanpassat sätt.

GIS karta som visar vedlevande insekter på tall

GIS-analyser

GIS är ett värdefullt och mångsidigt verktyg som WSP använder i de flesta av våra uppdrag och vi har en bred kompetens inom GIS-relaterade tjänster.  Vi kan utföra GIS-analyser både i QGIS och i ESRIs programvara. WSP har tillgång till ESRIs senaste utbud av program och tjänster.

Vindkraftverk vid Gunnön.

MKB och tillstånd

Vi har lång erfarenhet av tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat exploateringar, infrastrukturprojekt, ledningskoncessioner, vindkraftverk, vattenverksamheter och utvinning av naturresurser såsom bergmaterial, grus, sand och torv. WSP kan också hjälpa till med dispenser från olika typer av naturskydd.

Personer i rådgivningsmöte

Strategisk rådgivning inom ekologi

WSP kan vägleda organisationer i att fatta och genomföra strategiskt grundande beslut som ger bestående framtidssäkra resultat. Vår stora kompetens och långa erfarenhet inom bland annat biologisk mångfald och ekologi gör att vi tillför unika värden för våra kunder. Vi erbjuder strategisk rådgivning under hela projektet, från analys till färdigt resultat.

Höghus med gröna sedumtak i stadsmiljö

Urban ekologi

WSP är experter på metoder som lyfter fram värdet av naturen och utformar konkreta lösningar på hur naturens tillgångar kan bevaras eller förstärkas i stadsplaneringen. Vi arbetar med ekosystemtjänster, urban ekologi, ekologiska samband, naturreservatsbildning, skötselplaner och deltar med ekologisk kompetens i BREEAM-certifieringar eller andra certifieringar för byggnader eller kvarter.

Vass som speglas i vattenytan.

Utbildning

Vi erbjuder specialanpassade utbildningar med erfarna och inspirerande kursledare inom bland annat miljö och hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av olika pedagogiska metoder för att nå ut till våra mottagare, oavsett yrkesbakgrund eller tidigare kunskaper. 
Foto som visar person som visar hur ekologisk design går in stadsplanering

Ekologisk design

Vi jobbar för att öka hållbarheten i projekt med avseende på naturvärden och biologisk mångfald. Genom att lyfta frågor kring projektet och ifrågasätta metoder, föreslå skyddsåtgärder och lämplig lokalisering kan ofta ett projekt förbättras med en ekolog inkopplad.

Marin och limnisk ekologi

WSP gör utredningar, beräkningar och sammanställningar av kartmaterial, tidigare studier och myndigheter kopplat till bland annat vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer, samt planera och genomföra olika typer av vattenvårdsprogram och våtmarksprojekt.

Läs mer

Ett nationalekonomiskt perspektiv på ekologisk kompensation

Att värdesätta naturen är inte bara något vi kan göra, utan något vi måste. Ekologisk kompensation kommer bli en viktig del för att motverka förlusten av biologisk mångfald, menar WSP:s Scott Cole.
Hur vi kan värdesätta naturen

Står tillståndsprocesserna i vägen för samhällsomställningen?

Långa tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad  är ett stort hinder för såväl klimatneutral industri som en elektrifierad transportsektor.  Effektiva processer måste till skriver WSP:s Jonas Rune.
Enklare process avgörande för att nå klimatmålen

Nitratreduktion - så kan vi hantera kväveutmaningen i våra åar och kustområden

Kväve är en grundläggande del av livet, men under det senaste århundradet har vi människor radikalt förändrat kvävebalansen. Vi har skapat ett föroreningsproblem som är en miljöutmaning över hela världen. 
Nitratreduktion för en hållbar framtid