Energi

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är övertygade om att de energilösningar som har en framtid är energieffektiva, framställs från förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan i dag.Kraft- och fjärrvärmeproduktion

WSP erbjuder bredd och spetskompetens inom termisk energiomvandling för energibolag. Vårt synsätt som vi har på våra kunders verksamheter handlar inte bara om tekniska lösningar, utan betyder att vi redan från början i diskussionen med våra kunder även tar med faktorer med yttre påverkan såsom marknad, ägardirektiv/krav, påverkan av skatter och avgifter. 

Läs mer

Vattenkraft

WSP har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom olika vattenbyggnadsprojekt i alla dess faser. Vi erbjuder stöd i arbetet innan projektstart, med till exempel förstudier, till projektering och genomförande samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, så som byggnation, mekanik och el. WSP har också stor kompetens inom relaterade miljö-, tillstånds- och hydraulikfrågor. 

Läs mer

Vindkraft

Om Sverige ska klara klimatmålen att nå hundra procent förnybar elproduktion till år 2040 krävs en omfattande utbyggnad av hållbar vindkraft. Det finns många platser i landet, både till havs och på land, där det blåser bra och där det lämpar sig väl att producera vindkraft. I takt med den utbyggnad som pågår blir vindkraften en allt viktigare del av Sveriges energisystem. I den strategiska planeringen och utvecklingen krävs samverkan och dialog med flera myndigheter, elproducenter och andra intressenter. I WSPs globala energinätverk finns en mängd experter inom vindkraft med erfarenheter från havs- och landbaserad vindkraft över hela världen.

Läs mer

Solenergi

I den pågående energiomställningen och utveckling av den framtida staden, har produktion av fossilfri solel och solvärme en viktig roll för att nå nationella och internationella energi- och klimatmål. Solelproduktion bidrar i den bebyggda miljön med en viktig pusselbit i ett hållbart energisystem i och med den ökade elektrifieringen genom omställning till fossilfri fordonsflotta, liksom ökade utmaningar med att tillgodose momentant energibehov. Utöver energibolag blir till exempel fastighetsägare nya, viktiga aktörer i energisystemet.

Läs mer

Geoenergi

Geoenergisystem är resurseffektiva, ekonomiskt fördelaktiga samt miljövänliga. Geoenergi innebär att jord, berg, yt- eller grundvatten används för att utvinna värme och kyla. Det går även att aktivt lagra stora mängder värme och kyla för senare användning. WSP utför undersökningar av de geologiska förutsättningarna och kan sedan utifrån detta ta fram energisystemdesign, dimensionering och livscykelkostnader. Vi hjälper även våra kunder vid ansökan om tillstånd, projektering av energisystemet och uppföljning. 

Läs mer

Kärnkraft

Vi utför en mängd olika tjänster inom kärnkraft och kärnteknisk verksamhet. Med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet skapar vi ett gemensamt mål för uppdraget tillsammans med våra kunder. Oavsett om det handlar om mindre utredningar, resursförstärkning eller större projektåtagande är dialogen mellan oss som konsult och dig som kund det primära för ett lyckat samarbete.  

Läs mer

Grön vätgas

Det finns flera sätt att producera vätgas, varav ångreformering av naturgas idag är mest förekommande. Ångreformering ger dock upphov till stora mängder koldioxid vilket kräver utveckling av kolavskiljning och förvaring (CCS) för att undvika utsläpp - kallad blå vätgas. Vätgasframställning genom elektrolys - grön vätgas - driven av förnybara källor, blir allt vanligare eftersom vätgasen då framställs utan koldioxidutsläpp. Med dess utveckling och effektivisering, kommer vätgasen vara en del av lösningen för att begränsa effekterna av våra klimatförändringar.

Läs mer

Eltransmission och distribution

Tillgång till el är något som vi i vårt samhälle idag tar för givet. I takt med att samhället utvecklas och förändras ställs det nya krav och förväntningar på tillgång och driftssäkerhet på el. Det innebär att delar av befintliga elnät behöver uppgraderas eller bytas ut och nya elnät installeras. Efterfrågan på tjänster för analyser, utredningar, projektering och byggledning av elnäten i Sverige ökar för varje år. Förutom de traditionella kompetenser som förknippas med elkraft kan WSP tillhandahålla alla andra kompetenser som behövs för ett komplett elkraftsprojekt. WSP har kunskaper inom MKB, geoteknik, mark, tillståndsansökningar, konstruktion av stolpar och fundament.

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

WSP erbjuder dig som kund flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla projektfaser gällande distribution av fjärrvärme eller fjärrkyla. Oavsett omfattning på fjärrvärmeutbyggnaden utförs alltid en förstudie. Förstudierna omfattar bland annat kundinventeringar, preliminära sträckningar av fjärrvärmenät och energibehov samt ekonomiska bedömningar. Vi utför även genomlysningar av ”fjärrvärmeaffären” i syfte att identifiera möjligheter till förbättring. Dessutom analyserar vi fjärrvärmenät, utför riskanalyser och föreslår åtgärder för att optimera driften samt minimera riskerna för värmeavbrott. I samband med försäljning utförs statusbesiktningar och värderingar av hela distributionssystemet. 

Läs mer

Gas

WSP erbjuder flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla faser av biogas- och energigasprojekt. WSP tillhör de absolut bästa i landet och skräddarsyr anläggningar för produktion och användning av energigaser utifrån beställarens förutsättningar och krav. 

Ett tätt samarbete med WSPs övriga affärsområden skapar en kombination av spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Genom detta öppna och gränsöverskridande sätt att arbeta får du högkvalitativa tjänster för hela kedjan - från tidiga förstudier och tillståndsprövningar till färdiga anläggningar och driftsättning. 

Läs mer

Energieffektivisering

WSP har stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. I takt med att klimatfrågan fått större uppmärksamhet har energieffektivisering prioriterats högre både i internationell och i nationell lagstiftning vilket lett till stora energieffektiviseringsvinster. Den energi som vi inte behöver använda till följd av energieffektiviseringsåtgärder anses bland annat av IEA vara det viktigaste energibäraren i den totala energibalansen. 

Läs mer

Batterier och lagring

Det svenska elsystemet är under förändring. Mer variabel elproduktion, elektrifiering av industrin och snabb omställning till elbilar kommer oundvikligen att ställa nya krav på vårt elsystem för att möta behovet av el och effekt. Olika former av lagringstekniker blir allt viktigare, eftersom el som produceras under perioder med god tillgång kan sparas för perioder med lägre tillgång. För verksamheter med ett stort beroende kan ett batterilager vara ett sätt att minska de negativa konsekvenserna genom att minska sitt beroende av att köpa el vid samma tillfälle som det ska användas.

Läs mer