Att bryta berg, naturgrus och sand är en tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.  Miljölagstiftning och nationella miljömål ställer höga krav på handlingar för tillståndsansökningar och egenkontroll av täkten. WSP har lång erfarenhet inom alla typer av tillståndsansökningar och utredningar. img-mkb

Tillstånd och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vi hanterar processen för att söka förlängning av utgående tillstånd och nyetableringar. Vi har lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar för vattenverksamheter och utvinning av naturresurser såsom bergmaterial, grus, sand och torv. WSP kan också hjälpa till med dispenser från olika typer av naturskydd.

img-lokaliserings-behovsutredningar

Lokaliserings- och behovsutredningar

WSP utför lokaliseringsutredningar och behovsstudier där transporter och insatsvaror tas i beaktande såväl som kostnader, tid och synergieffekter. 

img-geologiska-och-hydrogeologiska-undersokningar

Geologiska och hydrogeologiska undersökningar

Vi hanterar processen för att söka tillstånd till vattenverksamheter (kapitel 11 miljöbalken) för permanenta grundvattensänkningar vid bygg- eller infrastrukturprojekt, materialtäktverksamhet, geoenergianläggningar och omledning av vattendrag.

img-ekologiska-utredningar

Ekologiska utredningar

WSP utför en mängd olika ekologiska utredningar och analyser där vi bedömer ett projekts miljöpåverkan med mera. Bedömningarna resulterar i åtgärdsförslag och rekommendationer om hur ett projekt kan utformas så att områden med stora naturvärden undviks eller tas i anspråk på ett miljöanpassat sätt.

img-inventeringar

Inventeringar

WSP har ett stort nätverk av ekologer som utför olika typer av naturvärdesinventeringar (NVI), exempelvis naturvärdesbedömningar, biotopinventeringar och artinventeringar. Inventeringarna genomförs för att säkerställa att projekten lokaliseras och utformas med rätt skydds- och kompensationsåtgärder. Våra medarbetare har spetskompetens inom bland annat ornitologi, floristik, limnologi och marinekologi.

img-geofysiska-undersokningar

Geofysiska undersökningar

Geofysiska metoder utnyttjar det underliggande jord- och bergmaterialens elektriska egenskaper och kräver ingen markkontakt och ger därför snabbt översiktliga resultat. WSP tillhandahåller bland annat stångslingram, VLF, markradar, geoelektriska och seismiska metoder. 

img-ljud-och-vibrationer

Ljud och vibrationer

WSP erbjuder hjälp vid tillståndsansökningar enligt Miljöbalken med allt från bullerkartläggning, riskanalyser och besiktningar till buller-, vibrations- och luftstötvågsmätningar. Vi utför även skadeutredningar och agerar experthjälp vid domstolsförhandlingar.

img-upprattande-kontrollplan

Upprättande av kontrollprogram

WSP tar ofta rollen som miljösamordnare där vi koordinerar hanteringen av miljöfrågor alltifrån planering, tillståndsprocess och projektering till genomförande och efterföljande kontrollprogram. 

img-samrad

Samråd med myndigheter och sakägare

WSP kan hjälpa till med anmälning- och tillståndsärenden, arrangera samråd med berörda myndigheter, enskilda individer och stöttar med att ta fram erforderligt underlagsmaterial och utredningar. 

img-efterbehandlingsplaner

Efterbehandlingsplaner

Efter avslutat verksamhet ska täkten efterbehandlas för anpassas till landskapet. En avslutning kräver samarbete över teknikdiscipliner och tar hänsyn till nederbörd, stabilitet, markanvändning och arbetsmiljö.

img-miljorapporter

Miljörapporter

Som utövare av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet finns det ett krav enligt 26 kap 20 § Miljöbalken, att årligen presentera en miljörapport avseende producerade mängder och avfall enligt kontrollprogrammet. WSP hjälper till att producera en sådan miljörapport i syfte att ge en bild över berg- och täktverksamhetens utsläpp och påverkan på omgivningen.

img-nitratrening

Nitratrening av lakvatten

Brytning av berg ger alltid upphov till läckage av kväve då en viss andel av sprängmedlet följer med berget till upplaget. Med nitratreducerande bioreaktorer renas kväverikt lakvatten innan det återgår till naturen och minskar risken för övergödning av våra vatten och skyddar våra värdefulla ekosystem.