Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet!

 • den 1 november 2020 00:00 till den 30 november 2020 00:00 (UTC+1)

Stockholm
Datum ej fastställt, kursen planeras under november. Pris: 10 900 kr exklusive moms

WSP har hög kompetens och gott anseende inom riskhanteringsområdet. Vi samverkar sedan många år tillbaka med industriföretag kring utredning, tillståndsansökan, tillsyn, projektering och kompetenshöjning.

Vi har under åren 2012 till 2019 genomfört en grundläggande riskhanteringsutbildning som riktat sig mot både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Mot bakgrund av den höga efterfrågan på utbildningen kommer WSP att erbjuda kursen även i år. 
 

Innehåll

Utbildningen omfattar tre heldagar och genomförs i Stockholm. Vi går systematiskt igenom hela riskhanteringsprocessen och steg för steg förklaras de ingående momenten. Genom exempel från verkligheten och erfarenheter från både verksamheter och tillsynsförrättare så varvas teori med praktik. Vi går även igenom hur en riskanalys kan användas, vilka begränsningar och möjligheter som finns och hur dessa bör beaktas beroende på vilket syfte som riskanalysen har. För att deltagarna efter kursen ska kunna bedöma, upprätta och beställa riskanalyser på bästa vis går vi igenom kvalitetskrav, lagkrav, begränsningar och olika analysmetoder.

Föreläsningarna innefattar också korta diskussionspunkter, där möjlighet till erfarenhetsutbyte ges mellan deltagarna. Det går även att föranmäla riskrelaterade frågeställningar från den egna verksamheten, om möjligt kommer dessa ingå i utbildningen som diskussionspunkter.

Till varje föreläsning finns relevant kurslitteratur kopplad och som ingår i den kurspärm som varje deltagare erhåller.
 

Mål

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ha en god förståelse för riskhanteringsprocessen och möjlighet att möta kraven i Sevesolagstiftningen.
 

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar vid verksamheter som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen, såväl den högre som den lägre kravnivån. 
 

Program

Dag 1 

 • Introduktion 
 • Riskhanteringsprocessen
 • Riskanalysens syfte och metoder
 • Sannolikhets- och konsekvensbedömningar
   

Dag 2

 • Riskberäkningar och riskmått
 • Riskperception, riskvärdering och riskkommunikation
 • Riskkontroll och tillämpning av resultat
 • Kvalitetskrav och kvalitetsgranskning
   

Dag 3

 • Riskhantering integrerat i miljöbalkens tillståndsprocess
 • Praktiska exempel på riskhantering
 • Frågestund
 • Summering och utvärdering
Anmäld dig här

Kursledare

Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige
Att hantera risker – en viktig del i hållbar samhällsutveckling
Henrik Selin
Avdelningschef
Sverige

Johan Lundin är verksamhetsansvarig för risk inom WSP och har lång erfarenhet av forskning och undervisning från Lunds tekniska högskola (LTH) med inriktning mot riskhanteringsområdet. Johan var en av initiativtagarna till Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering och var verksam som utbildningsledare från starten 2001 t.o.m. 2005.

Henrik Selin är avdelningschef på WSP och har tidigare arbetat med Sevesotillsyn på Länsstyrelsen. Henrik håller årligen ett antal riskseminarier vid företag och myndigheter, bland annat rörande Seveso III och riskhantering inom industri. Henrik är en van talare och har föreläst vid myndigheter, företag och högskolor.


WSPs  utbildningar

Vi organiserar och genomför ett brett spektrum av utbildningar för i första hand svenskt näringsliv men även för offentliga myndigheter och förvaltningar. Vår idé är att tillhandahålla korta och behovsstyrda utbildningar inom miljö- och kvalitetsområdet. För bästa resultat genomförs våra utbildningar av utbildningskonsulter med god sakkunskap i kombination med pedagogisk förmåga.

2020-11-01 00:00:00 2020-11-30 00:00:00 Europe/Stockholm Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter /sv-SE/event <p>Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet!</p> den 1 november 2020 00:00 till den 30 november 2020 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Datum ej fastställt, kursen planeras under november. Pris: 10 900 kr exklusive moms Stockholm

2020-11-01 00:00:00 2020-11-30 00:00:00 Europe/Stockholm Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter /sv-SE/event <p>Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet!</p> den 1 november 2020 00:00 till den 30 november 2020 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Datum ej fastställt, kursen planeras under november. Pris: 10 900 kr exklusive moms Stockholm