Marinekologi och limnologi

Att förstå vad som händer under ytan är nyckeln till en framgångsrik och hållbar samhällsutveckling. Den pågående energiomställningen, industrisatsningar, klimatförändringarna och en snabbt växande blå ekonomi är några exempel på faktorer som påverkar ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag.


Vindkraft ute till havs - något som kräver lång erfarenhet av tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar.

MKB och tillstånd – Vattenverksamhet och marin infrastruktur

Vi har lång erfarenhet av tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat havsbaserad vind, sjökabel, muddring och dumpning, exploateringar, infrastrukturprojekt, ledningskoncessioner och vattenverksamhet. WSP kan stötta med dispenser från olika typer av naturskydd och med olika typer av ansökningar, såsom ansökningar för Natura 2000-tillstånd, KSL tillstånd, koncessionstillstånd, med mera. 

WSP experter kan hjälpa dig med: 

 • Samråd enligt 6 kap MB 
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 • Strategisk miljöbedömning 
 • Dispens för åtgärd inom Natura 2000  
 • Tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL tillstånd)  
 • Tillstånd enligt lagen om Ekonomisk zon  
 • Ansökan om nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
 • Tillstånd 11 kapitel Miljöbalken (vattenverksamhet)
 • Tillstånd 9 kapitel Miljöbalken 
 • Dispens för dumpning 
 • Tekniskt stöd/ sakkunnig vid huvudförhandling
 • Kompletteringsärenden MMD
 • Nationell omprövning av vattenkraft (NAP)
 • Undersökningstillstånd av kontinentalsockeln (KSL) 
 • Spridningstillstånd 
WSPs medarbetare inspekterar under ytan från båt.

Miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och vattenplaner

Inom WSP har vi hög juridisk kompetens om kraven kopplat till miljökvalitetsnormer för vattenmiljöer och statusbedömningar enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660). Detta ligger till grund för att kunna utreda påverkan som berör miljökvalitetsnormer för vattenmiljöer och med grund i ytvattenkompetens föreslå åtgärder så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Främst görs detta inom miljöprövningar, men även inom strategisk planering som t.ex. vattenplaner, lokala åtgärdsprogram och regionplaner. 

 • Underlag för fysisk kommunal och regional planering, t.ex. lokala åtgärdsprogram 
 • Utredningar om påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormer för vatten 
 • Statusklassningar  
 • Framtagning av underlag för kust- och havsplanering 
Strategisk rådgivning och strategisk miljöbedömning.

Strategisk rådgivning och strategisk miljöbedömning

WSP vägleder organisationer och företag i att fatta och genomföra strategiskt grundande beslut som ger bestående framtidssäkrade resultat. Vår stora kompetens och långa erfarenhet inom ekologiska utmaningar kopplat till samhällsutveckling och exploatering tillsammans med våra specialisters spetskompetens inom tillståndsprövning, artskyddsfrågor och biologisk mångfald gör att vi tillför unika värden för våra kunder. Vi erbjuder strategisk rådgivning under hela projektet, från förstudie till färdigt resultat.

WSP har även en lång erfarenhet av strategisk miljöbedömning, vilket motsvarar processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid arbete med och beslut om planer och program. Kopplat till marin miljö har WSP bl.a. varit involverade i miljöbedömningen av Sveriges havsplaner (första utkast), samt på internationell nivå utfört en miljöbedömning för tyska WWF kopplat till hanteringen av spökgarn i Östersjön.

WSP experter kan hjälpa dig med:

 • Strategisk miljöbedömning 
 • Strategisk rådgivning vid tillståndshantering 
Gummibåt för inventering och utredning – sjö och vattendrag.

Inventering och utredning – Sjö och vattendrag

WSP har en bred kompetens inom limnologi och kan utföra många olika typer av naturinventeringar och provtagningar i sjöar och vattendrag. Vi har möjlighet att utföra fältarbeten i vatten med hjälp av snorkling, från båt och med olika typer av provtagningsutrustning. Inventeringarna görs ofta med WSPs egna båtar, varav en är utrustad med GPS och SONAR. Det breda utbudet av tjänster som WSP kan erbjuda inom akvatisk ekologi gör att uppdraget kan anpassas med ett helhetsperspektiv utifrån just ert behov.

Vi kan erbjuda certifierade miljöprovtagare inom ytvatten- och sedimentprovtagning (Nordtest Nt Envir 008) samt utbildning av personal inom recipientprovtagning som anpassas utifrån verksamheterna som kursdeltagarna kommer ifrån. Inom naturinventeringar kan vi bland annat erbjuda utbildade inventerare inom naturvärdesinventering enligt SIS standard samt biotopkartering av vattendrag.

Fältarbeten utförs ofta med hjälp av ESRIS FieldMaps-applikation, som genom digitala fältprotokoll och uppkoppling via nätet säkerställer säker och effektiv datainsamling. Specifika protokoll för FieldMaps finns framtagna för olika typer av uppdrag, som biotopkartering i vattendrag, naturvärdesinventering, sedimentprovtagning m.m. och dessa är framtagna för att följa de krav som ställs från datavärdar och certifieringsinstanser.

Exempel på undersökningar som WSP:s experter kan hjälpa dig med:

Provtagningar

 • Ytvatten
 • Sediment
 • Toxikologiska utredningar - miljögifter i biota
 • eDNA
 • Bottenfauna i sjöar och vattendrag
 • Kiselalger
 • Datainsamling i realtid (stationära mätare) 

Naturinventeringar 

 • Naturvärdesinventering enligt SIS standard 
 • Biotopkartering av vattendrag 
 • Art- och habitatinventering 
 • Stormusslor i sjöar och vattendrag 
 • Groddjur 
 • Invasiva arter 
 • Provfiske
Båt på havet för inventering och utredning – kustnära och offshore.

Inventering och utredning – Kustnära och offshore

WSP har en bred kompetens inom marinekologi och utför alla typer av fältundersökningar i marina miljöer. Vi har flera välutvecklade metoder för inventeringar i kustnära miljöer, så som naturinventeringar med hjälp av snorkling och fridykning, dropvideoundersökningar, sediment och vattenprovtagningar med mera.  Inventeringarna i kustnära miljöer görs med WSPs egna båtar, varav en är utrustad med GPS och SONAR. WSP har erfarna resurser som utför fältarbeten på vatten med hjälp av snorkling, från båt och med olika typer av provtagningsutrustning. Vi har inarbetade rutiner och krav på sjösäkerhet, relevanta utbildningar och erfarenheter för att utföra alla typer av provtagningar i kustnära miljöer. 

Inventeringar i offshore miljöer görs på inhyrda fartyg som arbetar enligt internationella standarder för sjösäkerhet. Våra fältresurser har genomgått Basic Safety Manila eller har motsvarande säkerhetsutbildningar. Vi har erfarenhet av offshore undersökningar enligt internationell standard för HSSE och våra fältresurser har sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila. 

Fältarbeten utförs ofta med hjälp av ESRIS FieldMaps-applikation, som genom digitala fältprotokoll och uppkoppling via nätet säkerställer säker och effektiv datainsamling. Specifika protokoll för FieldMaps finns framtagna för olika typer av uppdrag, som art- och naturvärdesinventering i marin miljö, sedimentprovtagning m.m. och dessa är framtagna för att följa de krav som ställs från datavärdar och certifieringsinstanser.

WSP experter kan hjälpa dig med: 

 • Dropvideoundersökningar och undersökningar med ROV 
 • Art- och habitatinventeringar 
 • Vattenprovtagningar 
 • Sedimentprovtagningar 
 • Bottenfaunaprovtagningar
 • Datainsamling i realtid (stationära mätare) 
 • Invasiva arter 
 • Naturvärdesinventeringar 
 • Fladdermössinventeringar till havs 
WSPs medarbetare samlar in data i realtid vid sjö.

Kontrollprogram och datainsamling i realtid

Datainsamling i realtid revolutionerar vårt sätt att utreda och förstå världen. Denna typ av datainsamling innebär att inte bara att enstaka mättillfällen och mätvärden kan ersättas av en mer eller mindre kontinuerlig insamling. Den innebär också att man via telemetrisk överföring kan följa och utvärdera mätvärden i realtid. Kontinuerliga mätningar ger möjlighet att observera kortare variationer och toppar i mätvärden som inte upptäcks vid enstaka provtagningstillfällen.  Detta kan vara av stor vikt vid tex kontrollprogram och miljöövervakning som är kopplade till verksamhetsutövning där enskilda parametrar som tex turbiditet (mått på grumling) kan användas för att styra verksamheten och kontrollera entreprenader.  

WSP har flera års erfarenhet av att arbeta med kontrollprogram för olika typer av vattenverksamheter inom vilka datainsamling i realtid och manuella mätningar normalt kombineras för att uppnå bästa resultat och mest största kostnadseffektivitet.  WSP har ett stort antal av direktvisande instrument och möjligheter till dataöverföring via telemetri. 

WSP experter kan hjälpa dig med: 

 • Utformning av kontrollprogram  
 • Datainsamling i realtid med hjälp av stationära mätare eller manuella mätningar
Karta som tagits fram av det mångsidiga GIS-verktyget som WSP använder.

Kartografi och GIS

GIS är ett värdefullt och mångsidigt verktyg som används i de flesta av våra uppdrag och WSP har bred kompetens inom GIS-relaterade tjänster.  WSP erbjuder ett strukturerat arbetssätt kring datasamordning och tydliga rutiner för insamling, hantering och kvalitetssäkring av GIS-data i uppdrag. 

Visuellt tilltalande kartor och annat material är ofta en viktig del av rapporter och handlingar och även ett användbart hjälpmedel i exempelvis samråds- och tillståndsprocesser. Vi hjälper till att producera snyggt och lättförståeligt kartmaterial som lyfter innehållet i handlingen till nästa nivå.  

WSP har goda kunskaper om aktuell geodata och har god erfarenhet av att samla in, analysera och hantera stora databaser. Med hjälp av skrivbordsanalyser av geografiska data kan våra experter i tidigt skede identifiera de aspekter som är viktigast att ta hänsyn till, till exempel med hjälp av multikriterieanalyser eller habitatmodelleringar. På så sätt kan lokaliseringen av en verksamhet anpassas på bästa möjliga sätt för att undvika negativ påverkan på den biologiska mångfalden. 

WSP har tillgång till ESRIs senaste utbud av program och tjänster, vilket möjliggör arbete med de mest utvecklade GIS-verktygen på marknaden. Detta inkluderar ArcGIS Pro, Field Maps och de olika webbkartverktygen tillgängliga via ArcGIS Online. GIS-analyser kan även utföras i andra programvaror, så som i QGIS och FME.  

Fältarbeten utförs med hjälp av ESRIS FieldMaps-applikation, som genom digitala protokoll och uppkoppling via nätet säkerställer säker datainsamling. Specifika protokoll för FieldMaps finns framtagna för olika typer av uppdrag, som biotopkartering i vattendrag, naturvärdesinventering i sjöar/ marin miljö, sedimentprovtagning m.m. och dessa är framtagna för att följa de krav som ställs från datavärdar och certifieringsinstanser. 

 • Kartografi  
 • Datainsamling och datahantering 
 • Klassificering av naturtyper och habitat (habitatkartering) 
 • Spatiala analyser (GIS-analyser) 
 • Habitatmodellering 
 • Naturvärdeskartering 
 • Konnektivitetsanalyser 
 • Flygbildstolkning 
 • Lokaliseringsutredningar  
 • Multikriterieanalyser 
 • Hydromorfologiska utredningar 
Erfaren och inspirerande kursledare från WSP håller i specialanpassad utbildning inom bland annat olika metoder och utrustning för recipientprovtagning.

Utbildning

Vi erbjuder specialanpassade utbildningar med erfarna och inspirerande kursledare inom bland annat olika metoder och utrustning för recipientprovtagning. Vi har lång erfarenhet av olika pedagogiska metoder för att nå ut till våra mottagare, oavsett yrkesbakgrund eller tidigare kunskaper.  

En kurs kan designas för ditt unika team. Vi kan hålla delar av utbildningen i fält, vilket också kan vara ett bra tillfälle för teambuilding och brukar vara ett trevligt och uppskattat inslag från våra kunder.  

WSP experter kan hjälpa dig med: 

 • Recipientprovtagningskurs, motsvarar SNFS- 1990:11, MS:29.