Bygningsfysikk handler om hvordan man utformer robuste og holdbare bygg som tilfredsstiller krav til lavt energibruk, solbeskyttelse, varmeisolering, fuktsikkerhet og lufttetthet. Utforming av klimaskallet og valg knyttet til et holdbarhets- og livssyklusperspektiv er vanlige problemstillinger, samtidig som innemiljø må ivaretas. WSP tilbyr tjenester for både nybygg og eksisterende bygninger.


En stor andel av alle skader i bygg er relatert til fukt. Typiske årsaker kan være manglende ventilasjon, dårlige luftevaner eller rom med dårlig isolerte konstruksjoner. Fukt medfører ikke bare skader på bygg, men kan også gi alvorlige helseproblemer for de som bruker bygningene. En del av årsakene oppdages tidlig og gir mulighet for å rettes opp i byggeperioden, men det brukes også store krefter og summer på å rette opp skader etter at bygget er tatt i bruk.

WSPs rådgivere bruker sin kunnskap til å tilpasse utformingen av fasade og klimaskall til det lokale klimaet. Slik prosjektering sikrer at bygningene er tilstrekkelig isolert, at klimaskallet sikrer optimale komfortnivåer og sørger for at bygningen møter krav til energi. Dersom det velges løsninger utenom det vanlige eller løsninger som ikke er preaksepterte kan vi gjøre fukttekniske simuleringer av konstruksjonen for å undersøke risiko for kondens.

Vi tilbyr tjenester for både nybygg og eksisterende bygninger. Våre rådgivere kan gjennomføre tilstandsvurderinger og anbefale tiltak for utbedring av skader og problemer. Vi jobber tverrfaglig og kombinerer teori og praktisk erfaring for å finne gode løsninger for hvert enkelt bygg.

 

Fuktskadeutredning

Å løse fuktskader handler ikke bare om å tørke ut det skadede området. Årsaken til fukten må kartlegges og undersøkes. Uten en slik undersøkelse er det stor risiko for at fuktproblemet gjenoppstår og forårsaker ytterligere skade på bygning og beboere. Undersøkelser av fuktskader i bygninger varierer fra enkle til svært komplekse og vanskelige. WSPs tverrfaglighet sikrer at vi alltid har kompetanse på nærliggende områder, både når det gjelder design, styrkeberegning eller land- og miljøproblemer. Våre undersøkelser gir et forslag som kan brukes som grunnlag for beslutning om videre handling.

 

Varmeisolasjon og lufttetthet

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter oppbygging av klimaskallet for blant annet varmeisolering og lufttetthet. Vi gjør u-verdiberegninger og vurderinger av detaljtegninger for å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav.

 

Radonsikring

Vi prosjekterer radonsikring i nybygg og ser også på tiltak for eksisterende bygg. WSP tilbyr også radonmålinger for private og offentlige aktører.

 

Uavhengig kontroll

WSP gjennomfører uavhengig kontroll av alle typer tiltak i alle tiltaksklasser. Uavhengig kontroll utføres i henhold til SAK10 og Direktoratet for byggkvalitet sin veiledning for uavhengig kontroll.