I forbindelse med en lang række projekter på havet, bliver der ofte gennemført geofysiske kortlægninger. WSP kan med stor ekspertise og en lang række instrumenter tolke det marine miljø.

Geofysisk kortlægning kræver moderne og innovativt udstyr

Afhængig af opgaven benytterWSP en række forskellige instrumenter i relation til nationale Natura 2000 kortlægninger, nedlægning af søkabler, marin råstofkortlægning for myndighederne og råstofbranchen, geofysiske undersøgelser i forbindelse med off shore og kystnære havvindmølleprojekter, havneudvidelser, klappladser og sejlrender. Til disse projekter benytter WSP forskellige kombinationer af geofysisk udstyr, afhængig af hvilke informationer man ønsker at tilvejebringe. Læs mere om vores instrumenter og udstyr nedenfor: 

Sidescan sonar
Sidescan sonar benyttes til at give et samlet billede af bundens ”ruhed”. Det vil sige, om bunden består af mudder, sand, grus, sten, boblerev, muslinger, ålegræs mm. Resultatet af en sidescan kortlægning er for eksempel et substrattypekort, hvor man har mulighed for at identificere, placere og arealfastlægge potentielt sårbare naturtyper såsom stenrev.

Pinger (sub-bottom profiler)
Pinger benyttes til at få information om de øvre lag under havbunden, typisk ned til en dybde af 10-15 meter under havbundens overflade, eller ned til moræne eller krystalline bjergarter. Data fra pingeren giver detaljeret information om aflejringer og tykkelser af disse overfladenære aflejringer, hvorfor instrumentet er velegnet til kortlægning i forbindelse med marin råstofindvinding, lægning af søkabler eller i relation til marinarkæologiske vurderinger af druknede stenalderlandskaber.

Sparker/boomer (sub-bottom profiler)
Sparker/boomer adskiller sig fra pingeren ved at udsende en kraftigere lydbølge og dermed opnå en dybere penetreringsevne ned i undergrunden. Til gengæld er opløsningen ikke så god som pingeren, hvorfor disse instrumenter ofte benyttes samtidigt. Med sparker/boomer opnås viden om dybere aflejringer, som blandt andet kan være relevant, når der skal placeres store havvindmøller på gravitationsfundamenter, og hvor der skal udarbejdes en geologisk model.

Magnetometer
Magnetometer er et instrument, som registrerer metalgenstande som befinder sig på havbunden eller er begravet i sediment som for eksempel i vrag, miner eller andre menneskabte genstande. Instrumentet benyttes ofte i relation til marinarkæologiske vurderinger, men også hvis man har mistanke om, at et område kan indeholde ueksploderet ammunition.

Maringeologi

Nyt koncept til geofysisk kortlægning

WSP har udviklet et koncept, hvor vi fra en stor trailbar båd kan udføre marin geofysisk kortlægning med sidescan sonar, pinger og magnetometer. Grundet vores koncept kan vi operere i de indre farvande i Danmark, Sverige og Tyskland. Med konceptet opnår vi følgende store, og dermed konkurrencemæssige fordele:

  • Vi har ikke et stort og dyrt fartøj liggende på vejrlig i dårligt vejr, idet vi med få timers varsel kan transportere vores båd til alle egne af Danmark
  • Vi kan mobilisere båden på meget kort tid, hvilket betyder meget lave omkostninger til mobilisering/demobilisering
  • Vi kan gennemføre survey i 24 timers drift
  • Vi kan gennemføre surveys på lavt vand ind til ca. 1 meters dybde, hvilket er meget hensigtsmæssigt til for eksempel søkabler og ilandføringskabler fra havmølleparker mm.
  • Vi har et erfarent team bestående af maringeologer, miljøingeniører og marinbiologer til gennemførelse af surveys og tolkning

WSP's team indgår i hele opgavens løsning, såvel den geofysiske survey, tolkningen, de efterfølgende visuelle verifikationer ved dykning eller benyttelse af videodokumentation (ROV/dropkamera), udarbejdelse af geologisk model, udtagning af sedimentprøver og udarbejdelse af GIS kort, herunder for eksempel sidescan mosaik, bathymetrisk kort (dybdekort), substrattypekort, naturtypekort samt afrapporteringen. Herved opnås en meget høj grad af smidighed og præcision i opgaveløsningen.

Sedimentprøver og marin bundfauna

Hvis man har et havbrug, er det et lovmæssigt krav, at man kan fremvise resultater af egenkontrol. Egenkontrollen skal omfatte udtagning og analyse af sedimentkerner, under og omkring dit havbrug. Formålet med egenkontrollen er at dokumentere om havbruget forårsager en varig ophobning af kvælstof, fosfor, kobber, organisk stof eller medicin i sedimentet. Vores erfarne prøvetagerer sikrer, at prøvetagning, analyser og beskrivelser af bundmaterialet lever op til de krav, der er specificeret i havbrugets miljøgodkendelse. Efter behov kan undersøgelserne følges op af undervandsvideo (ROV), der viser bunden under burene. Undervandsvideo og beskrivelsen af bundmaterialet fortæller noget om iltforhold ved bunden og tilstedeværelse af makroalger (tang) og marin bundfauna. 

Beskrivelser af fauna på blød bund i kystnære og åbne havområder indgår i den nationale overvågning af havmiljøet, og medvirker til at vurdere tilstanden af havmiljøet. WSP's konsulenter er uddannet og godkendt (interkalibreret) til at udføre prøvetagning såvel som analyser i laboratoriet og har mange års erfaring med at bestemme den marine bundfauna. Analysen udføres efter den tekniske anvisning udarbejdet af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøtilstanden kan så beskrives ud fra faunasamfundet, ved at der udarbejdes et såkaldt kvalitetsindeks (DKI).