VI HANDLER MED INTEGRITET

Vores omdømme afhænger af vores evne til at værdsætte vores medarbejdere samt den høje kvalitet og ekspertise, som vi leverer til vores kunder. Vi anser ærlighed og integritet som en selvfølge i vores daglige ageren med kolleger, kunder og andre forretningspartnere.

Vores arbejdsforhold er baseret på tillid og høje etiske standarder, der skal danne rammerne for vores handlinger og ageren, da dette er helt essentielt for at kunne opretholde vores samarbejdspartneres tillid til os.
Julianna Fox Chief Ethics og Compliance Officer

Vi har en klar proces, som sikrer høje etiske standarder

WSP har en klar strategisk ambition om at levere både innovative, bæredygtige samt brugbare løsninger til vores interessenter. Det kræver, at vi formår at aflæse omverdenen og fremtidige trends og kan kommunikere dette ud til mange forskellige typer af mennesker. Som en del af denne kommunikation er det WSP's fornemmeste opgave at signalere og påvise en sammenhæng mellem handlinger, værdier, metoder, principper og forventninger. WSP har derfor valgt at have klare etiske politikker, som danner rammerne for, hvordan man agerer som et professionelt firma på verdensplan.

Vi udvikler og implementerer hele tiden disse politikker samt vores adfærdskodeks, for at sikre at de lever op til nutidige standarder. WSP’s bestyrelse og vores globale repræsentanter for etik og adfærd, overvåger og modtager kvartalsrapporter vedrørende disse emner.

Vores politikker

WSP arbejder ud fra et adfærdskodeks og nogle underliggende politikker, der gælder for alle driftsselskaber samt organisationens direktører, embedsmænd, medarbejdere og kontraktansatte.

Adfærdskodekset er tilgængeligt på flere forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version af kodekset og en oversat version, vil betydningen af den engelske version altid være gældende.

Samarbejdspartnere

Hos WSP er vores relation til samarbejdspartnere en integreret del af den daglige drift. WSP forventer derfor, at vores samarbejdspartneres ageren i deres daglige virke sker i overensstemmelse med de værdier og principper, der er fastsat  i vores kodeks.

Third Party Code

Business Conduct Hotline

WSP opfordrer alle medarbejdere til at henvende sig med bekymringer om upassende adfærd, som er i uoverenstemmelse med vores Code of Conduct. Vi har en klar politik om, at den rapporterende medarbejder ikke vil blive genstand for repressalier, hvis han eller hun rapporterer omkring et problem.

WSP har en fortrolig Business Conduct Hotline, som giver både medarbejdere og offentligheden mulighed for at henvende sig helt fortroligt hos en uafhængig tredjepartsudbyder (EthicsPoint), som håndteres af NAVEX Global.

Kontakt EthicsPoint

Web: wsp.ethicspoint.com