I WSP går vi op i havmiljøet, og det er vigtigt for os, at offshore projekter ikke gør skade på de marine levesteder og fauna. Vi bistår havbrugere, fiskere, privat virksomheder, interesseorganisationer, kommuner og statslige myndigheder med miljøvurderinger (VVM) og miljøkonsekvensvurderinger på det marine område, og vores eksperter har stor faglig viden om marine naturtyper, havpattedyr, fisk og marin bundfauna.

Anlægsprojekter på søterritoriet kan være en udfordrende opgave med masser af miljømæssige problemstillinger, som skal undersøges og beskrives. Vi bistår med rådgivning og faglig sparring i arbejdet med at varetage de miljømæssige forpligtelser og udføre de nødvendige undersøgelser, redegørelser og ansøgninger i forbindelse med offshore projekter. Vores eksperter har en stor faglig viden om marine naturtyper, havpattedyr, fisk og marin bundfauna, som ved, hvordan vi bedst værner om vores marine miljø. Vores erfarne planlæggere kan hjælpe dig igennem den omfattende proces for miljøvurderinger (VVM) og miljøkonsekvensvurderinger, og vores havbiologer og laboranter indhenter selv vand- og faunaprøver, som bliver analyseret i vores eget laboratorium.
cnt-aarhushavn

Muslinger renser vandet i århus Havn

WSP er eksperter i alger

WSP har i en lang årrække bistået Naturstyrelsen med overvågning og analyser af algeprøver. Artsidentificering af fytoplankton er en disciplin, som kun få laboratorier behersker, og vores erfaring er her blandt landets bedste. Som en del af den nationale overvågning har Naturstyrelsen gennem en årrække sendt landets marine algeprøver til analyse hos WSP ca. 20 gange årligt, hvor vi samarbejder med nationale og internationale eksperter, for at sikre den bedste vidensdeling og opkvalificering af vores medarbejdere. Alle algeprøver bestemmes og kvantificeres efter den tekniske anvisning for fytoplankton udarbejdet af DCE (2015). WSP har desuden også mange års erfaring med undersøgelser af planteplankton i søer i henhold til NOVANA-programmet.

Giftige alger

Alger som indeholder giftstoffer, der kan give skaldyrsforgiftning betegnes som giftige alger. De giftige alger kan være til fare for badevandskvaliteten, og kan optages i muslinger og forårsage skaldyrsforgiftning. Som skaldyrsproducent kan vores ugentlige algeanalyser være en vigtig form for tilstandsvurdering, der kan fortælle, om der er giftige alger i vandet, og om der er begyndende opblomstring af giftige alger på vej. På baggrund af disse resultater kan Landbrug- og Fiskeristyrelsen vælge at skærpe overvågningen i områder, hvor der er fundet så mange giftige alger, at der kan opstå skaldyrsforgiftning.

img-muslinger-blue-baltic-growth

Blå biomasse og produktion af marine fødevarer

I WSP har vi valgt at prioritere fremskridt og innovation, og vi har derfor fokuseret på udvikling af blå biomasse samt marin fødevare produktion, som har været et fokuspunkt de senere år. Derfor er vi nu i stand til at rådgive om nye ressourcer og produktionsformer. Vi er med i et spændende projekt, der handler om den invasive art stillehavsøsters, hvor vi sammen med en række nordiske universiteter og forskningsinstitutioner undersøgt udbredelsen af stillehavsøsters og udforsket mulighederne for at udnytte arten som ressource for fiskeri eller akvakultur, og vi har også været med til at sætte en muslingeproduktion i gang i Østersøen som en del af det EU-finansierede og Baltic Blue Growth projekt. Vi har derfor stærke kompetencer i forhold til udvikling af nye bæredygtige produktionsmetoder som dyrkning af blåmuslinger og kan bidrage til certificering af fiskeri og akvakultur herunder, MSC, ASC og økologisk certificering.

 

Produktion af marine fødevarer

Der er mange miljøkrav at overholde og politiske planer at følge, når man ønsker at producere marine fødevarer i Danmark. Vi hjælper havbrugere med at overholde miljøkrav og deadlines samt med udtagning og analyse af prøver til egenkontrol. Vi kan hjælpe med at skabe vækst i en virksomhed ved at finde nye steder til havbrugsproduktion, hvor der er gode forhold og hvor produktionen kan gennemføres uden at skade havmiljøet. Vi har lang erfaring med udarbejdelse af VVM-godkendelser og ansøgninger om miljøgodkendelse.

 

Opdræt af muslinger

I WSP bistår vi med etablering af muslingekulturer til konsum, foder eller som marint virkemiddel til at opfange ekstra kvælstof i de nære kystvande og fjorde. Vi kan også hjælpe med forretningsudvikling og fondsansøgninger, da vi gennem en årrække har været med til at starte forskellige firmaer op. Vi bistår også etablerede virksomheder i skaldyrsindustrien, hvor vi kan tilbyde en ugentlig analyse af de potentielt giftige alger i området, så der sikres en god produktion, og bliver levet op til bekendtgørelsen for muslingers bestemmelser inden for fødevaresikkerhed. Vores algelaboratorie er akkrediteret af DANAK og vi servicerer allerede i dag skaldyrsindustrien herhjemme. 

 

Havhaver

Rekreativ udnyttelse af marine områder til udvikling og etablering af havhaver med produktion af skaldyr og tang er et spændende nyt initiativ for private foreninger og borgergrupper. WSP er med i det spændende udviklingsarbejde, og vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer.