Livsvitenskapbygget

WSP Engineering har vært en del av teamet som har gjennomført skisse- og forprosjekt for Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.


Sektor

Tjeneste

  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Miljøsertifisering av bygg
  • Brann og sikkerhet
  • (Se alle)

Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 3,5 MNOK

Prosjektstatus

  • 2014-2016

Arkitekt

  • Ratio arkitekter


Et signalbygg ved UiO

WSP Engineering har vært en del av teamet som har gjennomført skisse- og forprosjekt for Livsvitenskapsbygget ved UiO. Et spennende og komplekst prosjekt der vi har bidratt med vår kompetanse innen både RIB, RIBR, RIBFY, RIEN/RIM/BREEAM AP og BIM. 

Statsbygg/UiO skal bygge et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Det 66 700 kvadratmeter store nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, mellom Blindern og Rikshospitalet. Bygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter. Det planlegges plass til 500 ansatte (alle kategorier vitenskapelig ansatte, doktorgradsstipendiater, postdoktorer, administrativt ansatte). I tillegg kommer plass til 400 masterstudenter.

Det er høy kompleksitet i prosjektet og gjennomføres med en integrert prosjekteringsprosess. Det er satt strenge miljøkrav til bygget og målet er at det skal oppnå BREEAM Excellent.

Det er satt strenge miljøkrav til bygget. Prosjektets miljømål omfatter:

•              BREEAM-NOR nivå Excellent for klassifisering av bærekraftige bygg

•              Klimagassutslippene skal redusert med 50% ift. referansepraksis ved prosjektoppstart for transport, energibruk og materialbruk

•              Målsetting minimum tilfredsstillelse av «nesten nullenergi»- nivå

•              Konsept for miljøvennlig energiforsyning

•              Arealbehov og arealeffektivitet, samt generalitet, fleksibilitet og elastisitet vurderes og optimaliseres

•              Valg av klimaeffektive og miljøvennlige byggematerialer

•              Avfallshåndtering skal løses miljøeffektivt og framtidsrettet. Minimum 90% gjenvinningsgrad

•              Mobilitetstiltak for å imøtekomme BREEAM-kravene

I rollen som RIB og RIBR har WSP Engineering hatt rollen som disiplinleder. Prosjektet er gjennomført med BIM, alle fag arbeider inn mot felles modell. WSPE fikk utmerkelse i prosjektgruppen for sin rolle i arbeidet med BIM i skisseprosjektet. Rollen som RIM ble opprettet fra forprosjektfasen.

Bygget skal imøtekomme nesten nullenergikravet, være et passivhus. Samtidig har laboratoriene spesielle krav mht luftkvalitet, luftmengder og avtrekk. Forurensing av inneluft ifm med forskningsmateriale av farlig karakter, må unngås. Dette bidrar til avanserte tekniske løsninger og at et særdeles tett tverrfaglig samarbeid er nødvendig.

Det er høye krav til sikkerhet for både personell og forskningsmateriale. Konstruksjonene er dimensjonert for å imøtekomme spesielle vibrasjonskrav. Det er videre egne krav til lagring av forskningsmateriale. Sambruk av arealer kombinert med egne sikkerhetskrav ifm forskning må løses. UiO er aktiv deltaker i det åpne samfunnet der kunnskap formidles og utvikles i møtet mellom menneskene. Det legges opp til møteplasser og arealer i byggene der forskere og studenter arbeider sammen og der eksterne får anledning til deltakelse. Videre tilrettelegges det for større arrangementer i inngangsplanet åpent for publikum. Derfor er det i enkelte soner ytterligere skjerpede krav til sikkerhet, spesielt med hensyn til fysiske anslag. Sikkerhet for ansatte, forskningsmateriale og besøkende må ivaretas i denne komplekse situasjonen og løsninger mht adgangskontroll og datakontroll løses. Også brannkonseptet imøtekommer kravet om åpne løsninger i nedre etasjer og fleksibilitet i bygget generelt. 

Livsvitenskapsbygget er et stort og kompleks bygg med teknisk avanserte rom og krav der flere ulike aktiviteter skal utøves samtidig. Bygget med utearealene er del av campus UiO og bygget skal samtidig integreres i universitet for øvrig og framstå som et signalbygg.

Kontraktsverdi
10 MNOK
Prosjektkostnad
3,5 MNOK
Størrelse
66700 m2