Havn

Gjennom sterk planfaglig og teknisk kompetanse og en fremtidsrettet tilnærming bistår WSP kunder med ulike typer havneprosjekter, enten det er snakk om større transformasjonsprosesser eller mindre oppgradering av havneanlegg.


På verdensbasis transporteres i dag 70 prosent av alle varer sjøveien og passerer en havn før de overføres til andre transportmidler. I Norge står mange containerhavner overfor større oppgraderinger, blant annet på grunn av vedlikeholdsetterslep. En rekke havner står også overfor en større transformasjon i forbindelse med innføring av elektriske fartøy og tilstøtende byutviklingsprosjekter.

Containerhavner må oppgraderes på en måte som sikrer at lagringskapasiteten maksimeres og kostnadene minimeres, samtidig som havnen skal være holdbar i et langt tidsperspektiv. Utfordringene er store, med mer trafikk, større fartøy og økt integrasjon av ulike transportmidler, alt i en tid med klimaendringer og nye lovbestemmelser.

Passasjerhavner er i dag ofte mer enn et sted hvor ferjer og cruiseskip legger til kai og tar imot passasjerer. Passasjerhavner skal være et attraktivt sted å oppholde seg, enten en kommer i småbåt og skal legge til kai i marinaen, eller en ønsker å benytte seg av parkanlegg og kafeer. Stadig oftere ser man verdien av å utvikle et havneområde i sammenheng med øvrig byutvikling. Det stiller store krav til utredninger, analyser og en kreativ tilnærming for å finne beste løsning for prosjektet.

WSP tilbyr:

WSP har sterk planfaglig og teknisk kompetanse og leverer innovative løsninger innen havneutvikling, enten det er snakk om oppgraderinger av eksisterende havneanlegg og infrastruktur, eller større transformasjonsprosesser i forbindelse med by- og områdeutvikling, gods- eller passasjerterminaler.

Vi integrerer miljøperspektivet og holdbarhetsprinsipper i alle faser av prosjektet. Vår gjennomføringsevne, erfaring med miljøsaneringsprosjekter (sjøbunn) og erfaring med transformasjonsprosesser kombinert med byutvikling gjør oss i stand til å ta et helhetlig perspektiv på prosjektet, for å finne løsninger som ivaretar de faktiske behovene.

Vi bistår våre kunder med rådgivning i alle prosjektets faser. Vi har lang og bred erfaring med havneprosjekter og tilbyr en rekke tjenester, som for eksempel strategisk rådgivning og prosjektutvikling tidligfase, prosessledelse planprosesser, analyser og utredninger, prosjekt- og byggeledelse og prosjekteringsledelse.

WSP har prosjektledelsen for Tromsø Havns nye terminalområde på Prostneset i Tromsø. Vi var også en sentral aktør i Oslo Havn KF sitt havneterminalprosjekt på Sjursøya i Oslo, hvor vi bistod med byggeledere og SHA-koorindator i utførelsesfasen (KU). Vi har også bistått Horten Havn med blant annet usikkerhetsanalyse, mulighetsstudie og alternativanalyse i forbindelse med deres prosjekt «Ren indre havn».