Vi handler med integritet

Vi streber etter å skape et omdømme som er basert på tillit, ærlighet, integritet og åpenhet i våre daglige aktiviteter med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Vårt arbeidsforhold er basert på tillit, og å sette de høyeste etiske standardene i sentrum for alt vi gjør er avgjørende for å opprettholde denne tilliten.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer

Vår tilnærming

WSP har en klar strategisk ambisjon om å levere både innovative, bærekraftige og brukbare løsninger til våre interessenter. Det krever at vi kan lese omverdenen og fremtidens trender og kommunisere dette til mange forskjellige typer mennesker. Som en del av denne kommunikasjonen er WSPs fremste oppgave å signalisere og demonstrere en sammenheng mellom handlinger, verdier, metoder, prinsipper og forventninger. WSP har derfor valgt å ha klare etiske retningslinjer som danner rammen for hvordan man kan oppføre seg som et profesjonelt selskap over hele verden.

Vi utvikler og implementerer kontinuerlig disse retningslinjene og våre retningslinjer for å sikre at de oppfyller gjeldende standarder. WSPs styre og våre globale representanter for etikk og oppførsel overvåker og mottar kvartalsvise rapporter om disse temaene.

Våre retningslinjer

WSP har en Code of Conduct og underliggende retningslinjer. Den har som mål å gi veiledning og et rammeverk for våre handlinger og vår atferd i relasjon til våre selskapsrettslige forpliktelser samt vår virksomhet. Disse retningslinjene gjelder for alle våre ansatte, ledere og styremedlemmer.

Retningslinjene er tilgjengelig på flere forskjellige språk for å lette bruken av dem i regioner der selskapet primært opererer. I tilfelle avvik mellom den engelske versjonen av retningslinjene og en oversatt versjon, vil den engelske versjonen være gjeldende.

Name
Document Code of Conduct
Document Anti-Corruption Policy
Document Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Document Working with Third Parties Policy
Document Insider Trading Policy
Document Public Disclosure Policy

Samarbeidspartnere

Hos WSP er vårt forhold til samarbeidspartnere en integrert del av den daglige driften. WSP forventer derfor at våre partnere opptrer i samsvar med verdiene og prinsippene som er angitt i våre retningslinjer. 

Retningslinjer for samarbeid med tredjeparter

Varslingstjeneste - Business Conduct Hotline

WSP oppmuntrer til et miljø der det kan reises bekymringer angående faktiske eller oppfattede brudd på våre etiske retningslinjer. Det er WSPs policy at den rapporterende part ikke vil bli utsatt for gjengjeldelse når han reiser bekymringer i god tro, og at riktig etterforskning vil følge.

WSPs konfidensielle varslingstjeneste gjør det mulig for både ansatte og allmennheten å henvende seg helt fortrolig hos en uavhengig tredjepartsleverandør (EthicsPoint), levert av NAVEX Global.

Kontakt EthicsPoint

wsp.ethicspoint.com