Moderne bygg blir stadig mer komplekse, med tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme. Mange opplever at disse anleggene ikke fungerer når man skal over i driftsfasen. WSP har kompetansen til å hjelpe deg med tverrfaglige tekniske tjenester som effektiviserer overgangen til drift og reduserer faren for økte kostnader og tap av inntekter i sluttfasen av prosjektet.

På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.
På WSP forstår vi at når et byggeprosjekt går videre mot igangkjøring og overdragelse til eieren, krever den endelige pressen til målstreken i prosjektleveransen stor omsorg og oppmerksomhet. Dette stadiet innebærer å arbeide for å møte målrettede sluttdato og inkluderer oppstart, kvalitetstesting og utarbeidelse av dokumentasjon.

Manglene knyttet til det tekniske anlegget som avdekkes i sluttfasen av prosjektet har ofte negative konsekvenser, og kan være så store og omfattende at bygget ikke kan overleveres. Dette kan medføre dagbøter og at bygget ikke kan tas i bruk, noe som gir tapte inntekter for huseier. I tillegg kommer økte kostnader knyttet til omarbeid og merarbeid for entreprenører og håndverkere. I dag er det mange bygg hvor man sliter med feil i tekniske anlegg lenge etter at bygget er tatt i bruk – mange feil blir ikke oppdaget og gir økte energikostnader og dårlig inneklima. 

For å sikre at byggets ulike tekniske installasjoner knyttes godt nok sammen, stilles det krav til god planlegging, en helhetlig tankegang samt evne til å etablere et velfungerende samarbeid på tvers av tekniske fag og entrepriser. Integrasjon av og samspill mellom tekniske systemer krever en tverrfaglig kompetanse, strukturert prosess og god dokumentasjon.

WSP har bred erfaring fra ferdigstillelse av prosjekter for private og offentlige virksomheter. Våre rådgivere har solid kompetanse innen tverrfaglige tekniske tjenester og hjelper deg med å sikre god planlegging og helhet i det tekniske arbeidet i prosjektet ditt. Vårt mål er at sluttfasen og overgangen til driftsfasen i ditt prosjekt skal være smidig, og at du skal unngå økte kostnader og tap av inntekter.

Vi kan påta oss ulike roller i ditt prosjekt 

Som ITB-ansvarlig sikrer vi at de ulike tekniske systemene som leveres av de ulike leverandørene er godt integrert og fungerer som de skal. Vi koordinerer og kvalitetssikrer dokumentasjonen og løsningene til de ulike tekniske entreprenørene, og verifiserer grensesnittet mellom de aktuelle entreprisene. 

 

Som koordinator for test- og sluttfase sørger vi for at det settes av tilstrekkelig tid til kontroller og prøvedrift, at testing gjennomføres etter planen og dokumenteres i henhold til standard for prøvedrift (NS 6450), og at eventuelle feil og mangler rettes innen avtalte frister. 

 

Vi leverer også rådgivning, kurs og undervisning i tverrfaglige tekniske tjenester til private og offentlige utbyggere og utdanningsinstitusjoner. 

 

Våre prosjektledere har bistått blant annet Undervisningsbygg med å utvikle og kvalitetssikre systemer og rutiner som de bruker i sine skoleprosjekter. Vi har også et tett samarbeid med blant annet fagskolemiljøene i Vestfold og Telemark, hvor vi underviser i utvalgte temaer knyttet til tverrfaglige tekniske tjenester, og er mentor og sensor.