WSP hjælper kommuner, stat og private med at forbedre vandløb, søer og tørre naturtyper, så områderne bliver bedre levesteder for dyr og planter, samt bidrager til en alsidig og mangfoldig natur - også for kommende generationer.

Vi varetager alle typer naturgenopretningsprojekter

Mere og bedre natur samt renere vandmiljø er nøgleord for et godt naturgenopretningsprojekt. I WSP har vi engagerede medarbejdere, der giver vores kunder den faglige sparring og fremdrift, der sikrer, at vores kunder succes med deres naturgenopretningsprojekter. Vi varetager alle slags projekter fra vådområde- og vandløbsprojekter til genopretning af naturlig hydrologi for at øge biodiversiteten, og vi forstår, at naturgenopretningsprojekter ofte sammentænkes med andre typer projekter herunder klimatilpasningsprojekter og rekreative formål. I WSP har vi en lang række forskellige fagfolk, som hver især er eksperter indenfor deres respektive felter. Vi kan derfor hjælpe vores kunder til at levere morgendagens projekter, der er designet til at imødekomme fremtidens udfordringer, samtidig med at de lever op til nutidens behov.

Vådområde og lavbundsprojekter

Etablering af kvælstof- og fosforvådområder er en del af kommunernes indsats for at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis kystvande, fjorde og søer. På humusholdige lavbundsjorder kan en hævet vandstand reducere afdampningen af CO2 og dermed bidrage til klimaindsatsen. Genskabelse af naturlig hydrologi i Natura 2000 områder kan forbedre forholdene for udpegede naturtyper og fuglearter, og bidrage til opfyldelsen af kommunens Natura 2000 handleplan.
Naturgenopretning

Hydrologiske modeller

En forudsætning for at gennemføre projekter med ændret vandstand er, at konsekvenserne af den ændrede vandstand er grundigt beskrevet. Det kræver troværdige hydrologiske modelberegninger, der kan forudsige de hydrologiske konsekvenser og dermed konsekvenser for omgivende natur og landbrugsjord. Her er WSP førende i opstilling af modeller i VASP, Mike11 og MikeSHE. Resultaterne af de opstillede modeller og beregninger ses på tydelige afvandingskort måned for måned, før og efter en vandstandsændring. De hydrologiske kort danner grundlag for konsekvensvurdering af projekterne og er særlig vigtige i dialogen med de berørte lodsejere.

Søøokologi og sørestaurering

Det er kommunernes ansvar at gennemføre indsatsprogrammerne, der skal sikre opfyldelse af målsætningerne for danske søer i Statens Vandområdeplaner. Kun 1/3 af søerne opfylder målsætningerne i dag. Der er brug for en indsats overfor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet og/eller egentlig sørestaurering. Sørestaurering kan foretages ved opfiskning af fredfisk, fosforfældning, sedimentfjernelse. Desuden kan habitatrestaurering af bredzonen i lobeliesøer og andre habitatsøer være nødvendigt for at sikre en høj biodiversitet. Det kræver ekspertviden at finde den bedste og mest effektive indsats, når tilstanden af en sø skal forbedres. I WSP har vi stor erfaring med søøkologi og sørestaurering og vores rådgivere har erfaring med udarbejdelse af tilstandsrapporter om større søer og forundersøgelser af muligheder og metodevalg ved en sørestaurering. Udførelsen af standardiserede fiskeundersøgelser, herunder el-fiskeri og fiskeri med oversigtsgarn, samt sikker artsidentifikation og analyser af fisk udføres i samarbejde med vores eget laboratorium. Også undersøgelser af vandplanter og planteplankton i søer i henhold til NOVANA programmet er en af vores spidskompetencer.

Vandløbsrestaurering

Vi yder kompetent rådgivning til realisering af indsatser i vandområdeplanerne eller til forundersøgelse og realisering af projekter, der genopretter og forbedrer vandløb. Vores rådgivere har erfaring med alle typer af vandløbsrestaureringer, herunder genslyngninger, fjernelse af spærringer, udlægning af gydebanker, hævelse af vandløbsbund m.v. Vi klarer alle dele af projektet fra vandløbsopmåling, hydrologiske beregninger, biologiske konsekvensvurderinger, samt detailprojektering, myndighedsprocesser, udbudsmateriale og byggestyring/tilsyn.