Vand

Fremtiden kalder på nye løsninger. Vi rådgiver vores kunder i fremtidssikring af byer og landområder til morgendagens udfordringer, og sikrer en funktionel håndtering af spildevand og naturens egne store vandmasser.

Klimaforandringer og et større vandforbrug har lagt pres på vand- og spildevandsinfrastrukturen, og det er derfor vigtigt, at vi formår at fremtidssikre vores byer og landområder. Vi skal optimere vores vandværker, så de kan fortsætte med at levere rent drikkevand til Danmarks befolkning, samtidig med at vi sikrer at vores spildevand afledes på en bæredygtig måde. Vi skal derudover skybrudssikre vores byer, så de er klar til fremtidens udfordringer, og sikre at vores vandløb kan holde til den nødvendige udledning uden at det påvirker deres økosystemer.  Vi hjælper kommuner, vandværker og private kunder med at finde de rigtige løsninger på deres vandproblemer, og vi rådgiver om alt fra klimatilpasning og stormflodssikring til nyopførsel og renovering af vandværker og ledninger samt forvaltning af vandløb. 

Vandforvaltning er højt på kommunernes dagsorden 

Klimaforandringer udfordrer vores aldrende kloaksystem, og der er derfor et stort behov for at stormflodssikre vores byer og opgradere vores kloakker. Kommunerne har, som resultat af dette, sat bæredygtig vandforvaltning og vandplanlægning højt på dagsordenen, for at sikre at vores infrastruktur kan håndtere de fremtidige udfordringer, og det er en dagsorden, som WSP gerne vil bakke op omkring. Vores skybruds- og stormflodsikrings projekter skabes ofte som integrerede rekreative områder i byerne, og bliver på den måde både funktionelle i hverdagen og når vandmasserne kommer. Vi skal desuden håndtere vores spildevand på en bæredygtig og effektiv måde, og det er derfor vigtigt, at vi har moderne spildevandsanlæg, som kan varetage processen i fremtiden. Vi har allerede en lang portfolio af klimaprojekter, herunder et stort klimaprojekt langs Harrestrup å, hvor 10 kommuner var gået sammen om at forhindre store oversvømmelser i hovedstadsområdet, som allerede havde betydet omfattende skader for millioner af kroner. Vi har også bidraget til IrmaByen, som er Rødovres nye, bæredygtige landsby, hvor regnvand- og skybrudsplaner blev en del af projekteringen helt fra start med åbne pladser og grønne ubebyggede områder som en integreret del af regnvands- og skybrudshåndteringen.

WSP bistår vores kunder med rådgivning vedrørende renoveringer og opdateringer af spildevandsanlæg og udfører undersøgelser, tilsyn og procesanalyser for at optimere driften af anlægget. Desuden er der i højere grad brug for at kommunerne forvalter vandløbene for at sikre at disse ikke overbelastes af regn- eller spildevand, og så vi samtidig også sikrer, at udledningen ikke har en negativ belastning på den omkringlæggende natur. Vi har indsamlet vandløbsdata siden 1917 og vores omfattende hydrometridata kan anvendes til at vurdere vandløbenes vandføringsevne i form af karakteristiske afstrømninger. Det er også nyttig viden at have i forbindelse med klimasikring af byer og landbrugsområder og til varsling. 

img-harrastrup

Klimaprojekt langs harrestrup å

Tværfaglig viden kombineret med specialiserede teknikker

WSP leverer holistisk og helhedsorienteret rådgivning, og vi trækker på vores kompetencer inden for transport og infrastruktur, bæredygtighed og klimatilpasning, da innovative vandløsninger ofte kræver tværfaglig viden. Vi udfører alt fra tekniske undersøgelser til udarbejdelse af visuelle simuleringer og modeller, og vi tilbyder dermed vores kunder en fleksibilitet, fordi vi kan levere tekniske kompetencer under alle projektets faser. Vi kan bistå vores kunder med specialiserede tekniske ydelser, som en mindre del af en længere proces, men vores projektledere kan også varetage større projekter, såsom en nyopførsel eller renovering af et forsyningsanlæg, kloaksystem, samt skybruds- eller stormflodssikring og forvaltning af vandløb. 

Vi hjælper vores kunder med myndighedsgodkendelser, risikovurderinger, asset management, tilsyn mm, men udarbejder også gerne langtidssigtede strategier for en bæredygtig vandforvaltning

img-irmabyen

Irmabyen

Gis, overvågning, modellering og analyser

Vi har arbejdet med vandforvaltning i årtier, og har igennem alle årene været på forkant med forskningen og den teknologiske udvikling på området. Vores eksperter er førende indenfor deres felt, og har været med til at udvikle mange af de teknologier, som bruges til moderne vandforvaltning. Vi kan dermed tilbyde vores kunder de nyeste løsninger til dataindsamling, modellering og måling mm. 

 

 • GIS og dataforvaltning 
 • Vandressourceforvaltning
 • Overvågning af grundvand
 • Geologisk modellering  
 • Hydrologisk modellering 
 • Bathymetrisk måling
 • Geofysisk kortlægning
 • Screening af vandløbs kapacitet 
 • Analyse og simulation – Optimering af vandforsyningen  
 • Undersøgelser af biodiversitet i vandløb 
 • Dronemålinger af vegetation, bundgrøde og invasive arter i vandløb